Análisis de Impacto Normativo. Impacto en cargas administrativas

La finalitat de la Memòria de l'Anàlisi d'Impacte Normatiu és garantir que, a l'hora d'elaborar i aprovar un projecte, es compta amb la tota la informació necessària per a estimar l'impacte que la norma suposarà per als seus destinataris i agents.

Les normes que formen el nostre ordenament jurídic han de ser simples, el seu contingut ha de ser fàcilment comprensible per aquells als quals es dirigixen.

El 27 d'octubre de 2017 el Consell de Ministres va aprovar el Reial decret 931/2017 pel qual es regula la Memòria de l'Anàlisi d'Impacte Normatiu i que deroga l'anterior text de l'any 2009. El nou Reial decret té per objecte desenvolupar les previsions contingudes en la nova redacció donada a l'article 26.3 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern per Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, pel que fa a la Memòria de l'Anàlisi d'Impacte Normatiu que ha d'acompanyar als avantprojectes de Llei i projectes de Reials decrets-Lleis, Reials decrets Legislatius i  normes reglamentàries. S'adapta d'esta forma a les novetats de les noves lleis administratives i a les recomanacions i millors pràctiques de l'OCDE i de la Unió Europea. Així mateix, el text arreplega un mandat de 6 mesos per a l'adaptació de l'actual Guia Metodològica per a l'elaboració de la *MAIN.

Debe conocer...

El Análisis de Impacto Normativo es una herramienta para la mejora de la regulación mediante la cual se sistematiza y ordena la información importante para valorar el impacto de una iniciativa normativa con el fin de ayudar en el proceso de su aprobación.

La Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) es el documento en el que se recoge y unifica la información que acompaña a un proyecto normativo, justificando su oportunidad y necesidad y realizando una estimación del impacto en diferentes ámbitos de la realidad que tendrá su aprobación.

En la MAIN se indicarán, con una estimación de su cuantificación económica, las cargas administrativas que introduce la norma y/o que se hayan suprimido o reducido respecto a la regulación anterior.