Registros electrónicos y notificaciones

Una de les competències de la Direcció general de Governança Pública és el disseny, impuls i seguiment en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat de les actuacions per a reduir les càrregues administratives i regulatòries, i simplificar els procediments administratius.

Complir amb els tràmits que establix una norma implica desplaçaments, esperes i costos que no sempre estan justificats. Així, existixen tràmits innecessaris, repetitius o especialment complexos que poden suprimir-se, reduir-se o simplificar-se. L'Administració treballa per a reduir la burocràcia innecessària i ser més eficient i convida als ciutadans i les empreses a participar en la política de reducció de càrregues administratives, en esta secció.

Este espai publica informació sobre la reducció de càrregues administratives i simplificació de documents, documents de referència sobre les actuacions dutes a terme en matèria de reducció de càrregues administratives tant a nivell nacional com a internacional, millora de la regulació i el formulari en el qual les empreses i els ciutadans puguen deixar els seus suggeriments.
Registro Electrónico de Apoderamientos

El REA permite la inscripción de poderes apud-acta, otorgados por comparecencia presencial o electrónica, para hacer constar y gestionar las representaciones que las personas interesadas otorguen a otras personas, física o jurídica, para que pueda actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas.

Registro de Funcionarios Habilitados

El RFH permite hacer constar el personal funcionario habilitado por las Administraciones Públicas, el cual podrá realizar labores de identificación y firma en nombre de las personas interesadas, así como emitir copias electrónicas auténticas de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Registro Electrónico General

El REG permite la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a las Administraciones Públicas, que no se ajusten a procedimientos administrativos ya contemplados en las Sedes Electrónicas de las distintas Administraciones.

Notificaciones

El servicio de gestión de Notificaciones proporciona una plataforma común para gestionar automáticamente todas las notificaciones y comunicaciones que se generan en las administraciones públicas, de forma que lleguen a su destino de la manera más eficiente y económica posible.