Evolució dels efectius de les Comunitats Autònomes per àrea d'activitat

El Butlletí Estadístic del Personal al servici de les Administracions Públiques, Registre Central de Personal, té com a objectiu facilitar la informació relativa als efectius al servici de les diferents Administracions Públiques.

Esta sèrie arreplega l'evolució dels efectius, a 1 de gener, de les Comunitats Autònomes per àrea d'activitat, d'acord amb les dades anuals publicades en aquest Butlletí.