Quin tipus de certificats pot sol·licitar?

  • Expedient personal

Certificat sobre la totalitat dels seients existents en el RCP. En tindre un contingut més ampli, la seua emissió pot ser menys ràpida que la dels certificats sobre qüestions específiques, que s'exposen a continuació. Per tant, és recomanable ajustar la sol·licitud del certificat a les dades que realment es necessiten.

  • Situació administrativa

Per Cossos, Escales i Convenis.

  • Destinació
  • Grau personal
  • Titulacions, cursos i mèrits
  • Versions de lloc
  • Llicències
  • Sancions
  • Modificació de jornada
  • Triennis i servicis previs

Sol·licitar Certificat

Notes importants:

Tinga en compte que si solament es desitja consultar les dades *obrantes en el RCP a efectes informatius, pot realitzar una consulta de l'expedient personal i sol·licitar un informe. Estos informes s'obtenen de manera automàtica, en el moment, sense necessitat de dur a terme cap sol·licitud.

A més, en la seu de Funciona i en la Carpeta Ciutadana pot obtindre els documents registrals associats als seients.

El Registre Central de Personal (RCP) no expedix Informes de Vida Laboral (ho fa la Tresoreria General de la Seguretat Social) ni certificats de servicis prestats (els expedixen les unitats de personal dels diferents Ministeris o organismes).