Excedencia por violencia de género

Normativa d'aplicació

La situació d'excedència per violència de gènere es troba regulada en:

Supòsits i requisits

Les funcionàries víctimes de violència de gènere, per a fer efectiva la seua protecció o el seu dret a l'assistència social integral, tindran dret a sol·licitar la situació d'excedència sense haver d'haver prestat un temps mínim de servicis previs i sense que siga exigible termini de permanència en la mateixa.

Característiques

Retribucions

  • Durant els dos primers mesos d'esta excedència la funcionària tindrà dret a percebre les retribucions íntegres i, si escau, les prestacions familiars per fill a càrrec.

Còmput del temps de permanència i reingrés al servici actiu

  • Durant els sis primers mesos tindran dret a la reserva del lloc de treball que exerciran, sent computable aquest període a l'efecte d'antiguitat, carrera i drets del règim de Seguretat Social que siga aplicable
  • Quan les actuacions judicials ho exigiren es podrà prorrogar este període per tres mesos, amb un màxim de díhuit, amb idèntics efectes als assenyalats anteriorment, a fi de garantir l'efectivitat del dret de protecció de la víctima.

Òrgan competent per a la seua declaració

L'òrgan competent per a la declaració de l'excedència per violència de gènere és el Sotssecretari del Departament on presta servicis la funcionària.