Nombramientos de personal funcionario / Asignación del primer destino

Assignació de primera destinació

Para cada subescala y categoría se facilitará al personal funcionario de nuevo ingreso la relación de los puestos vacantes de primer destino a través de esta página web.  Para conocer qué vacantes  se ofertan para cada subescala, deberá consultar el link correspondiente al año y la subcategoría que desee.

Les sol·licituds de nomenament i la relació de les preferències entre les vacants oferides, deuran necessàriament ser tramitades a través del procediment electrònic denominat “Sol·licitud de primera destinació per a personal Funcionaris d'Administració Local amb Habilitació de Caràcter nacional“, disponible en la seu electrònica.

Este procediment estarà únicament disponible durant el termini de presentació de sol·licituds: des del 27 de juny fins al 3 de juliol 2023.

El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, tenint en compte el nombre d'orde obtingut en el procés selectiu, així com l'orde de preferència dels peticionaris, i sempre que reunisquen els requisits exigits per a l'acompliment del lloc, assignarà als funcionaris de nou ingrés, un lloc de primera destinació, en la resolució del seu nomenament com a funcionaris de carrera.

Els funcionaris que accedisquen per promoció interna tindran, en tot cas, preferència sobre els aspirants que no procedisquen d'este torn per a l'elecció dels llocs vacants de treball oferits.

En l'adjudicació de la primera destinació, les persones que hagen participat en la convocatòria pel torn de discapacitat podran sol·licitar la pertorbació de l'orde de prelació per a l'elecció de les places, per motius de dependència personal, dificultats de desplaçament o altres anàlogues, que hauran de ser degudament acreditats.

Este destino tendrá carácter definitivo, y en él se deberá permanecer un mínimo de dos años para volver a concursar o solicitar un nombramiento provisional.

ANY 2023: PRIMERA DESTINACIÓ

Instruccions per a emplenar la sol·licitud

Nomenaments de personal funcionari de carrera: anys 2021 i anteriors

Subescala de Secretaria-Intervenció (any 2017)

Subescala de Secretaria-Intervenció (any 2019)

 • Orde *TFP/1106/2019, de 4 de novembre, per la qual es nomenen funcionaris de carrera, pel sistema general d'accés lliure, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, Subescala Secretaria-Intervenció

Subescala de Secretaria, categoria d'entrada (any 2019)

 • Orden TFP/1039/2019, de 14 de octubre, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción interna, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría, categoría de entrada.
 • Orde *TFP/1100/2019, de 24 d'octubre, per la qual es nomenen funcionaris de carrera, pel sistema general d'accés lliure, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, Subescala Secretaria, categoria d'entrada

Subescala Intervenció-Tresoreria, categoria d'entrada (any 2019)

 • Orden TFP/1038/2019, de 14 de octubre, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción interna, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, Subescala Intervención-Tesorería, categoría de entrada.
 • Orde *TFP/1099/2019, de 24 d'octubre, per la qual es nomenen funcionaris de carrera, pel sistema general d'accés lliure, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, Subescala Intervenció-Tresoreria, categoria d'entrada.

Subescales Secretaria  i Intervenció-Tresoreria, categoria superior (any 2019)

 • Orde *TFP/814/2019, de 26 de juliol, per la qual es nomenen funcionaris de carrera, pel sistema de promoció interna, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, Subescala Secretaria, categoria superior.
 • Orde *TFP/746/2019, d'1 de juliol, per la qual es nomenen funcionaris de carrera, pel sistema de promoció interna, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, Subescala Intervenció-Tresoreria, categoria superior.

Nomenaments de personal funcionari de carrera: any 2021

Subescala d'Intervenció-Tresoreria, categoria d'entrada (any 2021)

Subescala de Secretaria-Intervenció (any 2021)

Subescala de Secretaria, categoria d'entrada (any 2021)

 • Orde *HFP/1291/2021, de 17 de novembre, per la qual es nomena personal funcionari de carrera, pel sistema general d'accés lliure, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, Subescala Secretaria, categoria d'entrada, i s'assigna primera destinació.
 • Orde *HFP/1300/2021, de 21 de novembre, per la qual es corregixen errors en l'Orde *HFP/1291/2021, de 17 de novembre, per la qual es nomena personal funcionari de carrera, pel sistema general d'accés lliure, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala Secretaria, categoria d'entrada i s'assigna primera destinació.
 • Orde *HFP/1288/2021, de 17 de novembre, per la qual es nomena personal funcionari de carrera, pel sistema de promoció interna, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, Subescala de Secretaria, categoria d'entrada, i s'assigna primera destinació al personal funcionari que ho sol·licita.
 • Orde *HFP/1299/2021, de 21 de novembre, per la qual es corregixen errors en l'Orde *HFP/1288/2021, de 17 de novembre, per la qual es nomena personal funcionari de carrera, pel sistema de promoció interna, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala de Secretaria, categoria d'entrada i s'assigna primera destinació al personal funcionari que ho sol·licita.