Avaluació de polítiques públiques

Llei 27/2022, de 20 de desembre, d'institucionalització de l'avaluació de polítiques públiques en l'Administració General de l'Estat.

La  27/2022, de 20 de desembre, d'institucionalització de l'avaluació de polítiques públiques en l'Administració General de l'Estat, té com a objecte, estructurar el sistema públic d'avaluació de polítiques públiques en l'Administració General de l'Estat amb la finalitat d'institucionalitzar l'avaluació com a ferramenta d'aprenentatge col·lectiu i organitzatiu, millorar el servici públic, servir a la rendició de comptes i transparència, la qual cosa contribuïx a l'eficàcia i eficiència de l'acció pública i a la millora en la formulació de les polítiques públiques i la seua posterior implementació.

Amb esta llei es promou la cultura de l'avaluació i la pràctica de l'avaluació amb un enfocament transversal, integral i participatiu com a ferramenta per a valorar l'impacte real de les polítiques públiques.

Ley 27/2022 de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado.

Evaluar es apreciar, analizar, valorar y juzgar una intervención pública a fin de mejorar su calidad.

Què és la *evaluacion de polítiques públiques?

L'avaluació de polítiques públiques és un procés sistemàtic i raonat de generació de coneixement, a partir de la recopilació, anàlisi i interpretació d'informació, encaminat a la compressió global d'una intervenció pública- siga aquesta una política, pla, programa o norma-, per a aconseguir un judici valoratiu, basat en evidències, respecte del seu disseny, posada en pràctica i efectes (resultats i impactes).

Para què serveix l'avaluació de polítiques públiques?

 • Permet promoure la transparència i la rendició de comptes a la ciutadania, i contribueix a la millora de la qualitat democràtica.
 • És una eina d'ajuda a la presa de decisions basada en evidències.
 • Afavoreix l'eficàcia i l'eficiència en l'actuació pública, promovent una major racionalitat de la despesa pública.
 • És una eina d'aprenentatge i contribueix a la millora de la dimensió estratègica i operativa de l'acció pública.
 • Fomenta la participació en l'acció pública.

Què es pot avaluar?

Es poden avaluar les actuacions públiques, qualsevol que siga la seua forma: política, pla, programa o mesura.

L'avaluació es pronuncia sobre el disseny, posada en pràctica (implementació) i efectes (resultats i impactes) de les actuacions públiques.

Què és l'Institut per a l'Avaluació de Polítiques Públiques (*IEPP)?

El Reial decret 507/2021, de 10 de juliol, pel qual es reestructuren els departaments ministerials i Reial decret 682/2021, de 3 d'agost, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i es modifica el Reial decret 139/2020, de 28 de gener, pel qual s'establix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials, establix que l'Institut per a l'Avaluació de Polítiques Públiques s'adscriu al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública a través de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, amb nivell orgànic de Subdirecció General (article 14.6 ).

A l'Institut li correspon desenvolupar en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics:

 • L'avaluació de les polítiques públiques i dels plans i programes l'avaluació dels quals se li encomane, en coordinació amb els departaments ministerials.
 • El foment de la cultura d'avaluació de les polítiques públiques.
 • La formulació i difusió de metodologies d'avaluació.
 • El fomento de la formación de los empleados públicos en esta materia, en coordinación con el Instituto Nacional de Administración Pública,
 • El suport instrumental necessari per a realitzar les anàlisis que requerisquen els processos de modernització o planificació que s'impulsen des de la Secretaria d'Estat de Política Territorial i Funció Pública.

Què altres activitats relacionades amb l'avaluació de polítiques públiques realitza el *IEPP?

 • La formació en matèria d'avaluació de polítiques públiques.
 • L'elaboració de documents tècnics i metodologies sobre avaluació de polítiques públiques.
 • Participa en diversos organismes, organitzacions i fòrums relacionats amb l'avaluació de polítiques públiques.