Informe sobre Compliment dels Alts Càrrecs

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS ALTS CÀRRECS DE LES OBLIGACIONS PREVISTES EN LA LLEI 3/2015, DE 30 DE MARÇ, REGULADORA DE L'EXERCICI DE L'ALT CÀRREC DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT

La Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat, en el seu article 22, disposa que per a assegurar la transparència del control del règim d'incompatibilitats previst en aquesta Llei, l'Oficina de Conflictes d'Interessos elevarà al Govern cada sis mesos, per a la seua remissió al Congrés dels Diputats, un informe, amb dades personalitzades, sobre el  compliment pels alts càrrecs de les obligacions de declarar, així com de les infraccions que s'hagen comès/fideïcomès en relació amb la mateixa i de les sancions que hagen sigut imposades, en el qual s'identificarà  als seus responsables.

Primer semestre 2022

 

Primer semestre 2022

 

Primer semestre 2022

 

Primer semestre 2022

 

Segon semestre 2021

 

Primer semestre 2021

 

Segon semestre 2020

 

Primer semestre 2020

Segon semestre 2019

Primer semestre 2019

Segon semestre 2018

Primer semestre 2018

Segon semestre 2017

Primer semestre 2017

Segon semestre 2016

Primer semestre 2016

Segon semestre 2015

Primer semestre 2015

Segon semestre 2014

Amb caràcter previ a la Llei 3/2015, de 30 de març l'article 16 de la derogada  Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat, establix que, per a assegurar la transparència del control del règim d'incompatibilitats previst en aquesta Llei, i sense perjuí de les competències que s'atribuïxen a altres òrgans, l'Oficina de Conflictes d'Interessos elevarà al Govern cada sis mesos, per a la seua remissió al Congrés dels Diputats, informació detallada del compliment pels alts càrrecs de les obligacions de declarar, així com de les infraccions que s'hagen comès/fideïcomès i de les sancions que hagen sigut imposades, i identificarà als seus responsables