Nota legal

O dominio en internet www.funcionpublica.hacienda.gob.es, é titularidade da Secretaría de Estado de Función Pública, e no presente aviso legal recóllense as condicións xerais do seu uso e acceso.

O uso deste sitio web implica exprésaa e plena aceptación das presentes condicións xerais na versión publicada no momento en que o usuario acceda ao mesmo, sen prexuízo das condicións particulares que puidesen aplicarse a algúns dos contidos ou servizos do sitio web. En todo caso, a actualización da información e servizos non é inmediata, polo que poden existir desfasamentos na mesma. Suxerímoslle que comprobe sempre a vixencia e exactitude da información, servizos e contidos recolleitos na mesma.

Condicións xerais de uso do portal web

A información obtida a través deste sitio web e das respostas ás cuestións expostas nas súas caixas de correos, cumpre unha función de información xeral e atención ao cidadán nos termos establecidos no artigo 4 do Real Decreto 208/1996, polo que en ningún caso poderá derivarse efecto xurídico vinculante algún.

Co fin de mellorar as prestacións do sitio web, esta Secretaría resérvase o dereito, en calquera momento e sen previa notificación aos usuarios, a modificar ampliar ou suspender temporalmente a presentación, configuración, especificacións técnicas e servizos do sitio web, de forma unilateral.

Versión *multilenguaje

O portal web da Secretaría de Estado de Función Pública está traducido a varias linguas españolas oficiais nos seus respectivos territorios, de conformidade co establecido no artigo 3 da Constitución Española de 1978 e os seus Estatutos de Autonomía. As linguas son o catalán, o eúscaro, o galego e o valenciano. Tamén está traducido a unha lingua estranxeira (inglés).

O contido do portal está traducido a diferentes niveis de profundidade.

Advírtese que con carácter xeral, pode existir un desfasamento entre a versión en castelán e nas outras linguas, derivadas do proceso de tradución ás mesmas. Este desfasamento impide que a Secretaría de Estado de Función Pública poida garantir que todo o contido estea traducido pola permanente actualización dos contidos da web.

O texto oficial desta páxina web é a versión en castelán. Se xurdise algunha dúbida ou pregunta con respecto á exactitude da información contida en calquera parte do texto traducido neste sitio, por favor consulte a versión oficial en castelán.

Dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre o deseño, *logos e outras imaxes do portal web da Secretaría de Estado de Función Pública. *Frames.

Tanto o deseño do portal e os seus códigos fonte, como os *logos, marcas e demais signos distintivos que aparecen no mesmo pertencen ao Ministerio para a Transformación Dixital e da Función Pública ou os seus organismos e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial. Esta protección afecta igualmente as imaxes contidas no mesmo.

O seu uso, reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade similar ou análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie expresa autorización do Ministerio para a Transformación Dixital e da Función Pública. A licenza de uso dos elementos especificados neste apartado deste portal, outorgada ao usuario limítase á descarga por parte do usuario do #este contido e o uso privado do mesmo, sempre que os citados contidos permanezan íntegros.

A Secretaría de Estado e Función Pública declara o seu respecto aos dereitos de propiedade intelectual e industrial de terceiros; por iso, se considera que este sitio puidese estar a vulnerar os seus dereitos, agradecerémoslle que se poña en contacto connosco a través da seguinte dirección de correo electrónico: suxestións-portal.sefp@correo.gob.es

A Secretaría de Estado e Función Pública prohibe expresamente a realización de *framings "" ou a utilización por parte de terceiros de calquera outros mecanismos que alteren o deseño, configuración orixinal ou contidos do seu portal.

Lei aplicable e xurisdición

A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este aviso legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos do presente portal, será a lei española. Para a resolución do calquera conflito que poida xurdir con ocasión da visita ao portal ou o uso dos seus servizos, o Ministerio para a Transformación Dixital e da Función Pública e o usuario ou a usuaria acordan someterse aos xuíces e tribunais do domicilio do usuario ou usuaria, sempre que estea situado en territorio español

Condicións xerais para a reutilización de información

Obrigatoriedade das condicións xerais

As presentes condicións xerais, dispoñibles con carácter permanente baixo

datos.gob.es/*avisolegal , vincularán a calquera axente reutilizador polo mero feito de facer uso dos documentos sometidos a elas. Para estes efectos enténdese por axente reutilizador toda persoa, física ou xurídica que reutilice información do sector público, xa sexa para fins comerciais ou non comerciais.

Autorización de reutilización y cesión no exclusiva de derechos de propiedad intelectual

As presentes condicións xerais permiten a reutilización dos documentos sometidos a elas para fins comerciais e non comerciais. Enténdese por reutilización o uso de documentos que están en poder dos órganos da Administración Xeral do Estado e os demais organismos e entidades do sector público estatal referidos no artigo 1.2 do Real Decreto 1495/2011, do 24 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público estatal, por persoas físicas ou xurídicas, con fins comerciais ou non comerciais, sempre que #este uso non constitúa unha actividade administrativa pública. A reutilización autorizada inclúe, a modo ilustrativo, actividades como a copia, difusión, modificación, adaptación, extracción, reordenación e combinación da información.

O concepto de documento é o establecido no apartado 2 do artigo 3 da Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público, polo que comprende toda información calquera que sexa o seu soporte material ou electrónico así como a súa forma de expresión gráfica, sonora ou en imaxe utilizada, incluíndo, en consecuencia, tamén os datos nos seus niveis máis desagregados ou "en bruto".

Esta autorización comporta, así mesmo, a cesión gratuíta e non exclusiva dos dereitos de propiedade intelectual, no seu caso, correspondentes a tales documentos, autorizándose a realización de actividades de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación, necesarias para desenvolver a actividade de reutilización autorizada, en calquera modalidade e baixo calquera formato, para todo o mundo e polo prazo máximo permitido pola Lei.

Condicións xerais para a reutilización

Son de aplicación as seguintes condicións xerais para a reutilización dos documentos sometidos a elas:

Está prohibido desnaturalizar o sentido da información.

Debe citarse a fonte dos documentos obxecto da reutilización. Esta cita poderá realizarse da seguinte maneira: "Orixe dos datos: Secretaría de Estado de Función Pública"

Debe mencionarse a data da última actualización dos documentos obxecto da reutilización, sempre cando estivese incluída no documento orixinal.

Non se poderá indicar, insinuar ou suxerir que a Secretaría de Estado de Función Pública, titular da información reutilizada participa, patrocina ou apoia a reutilización que leve a cabo con ela.

Deben conservarse, non alterarse nin suprimirse os metadatos sobre a data de actualización e as condicións de reutilización aplicables incluídos, no seu caso, no documento posto a disposición para a súa reutilización.

Exclusión de responsabilidade

A utilización dos conxuntos de datos realizarase por parte dos usuarios ou axentes da reutilización baixo a súa propia conta e risco, correspondéndolles en exclusiva a eles responder fronte a terceiros por danos que puidesen derivarse dela.

A Secretaría de Estado de Función Pública non será responsable do uso que da súa información fagan os axentes reutilizadores nin tampouco dos danos sufridos ou perdas económicas que, de forma directa ou indirecta, produzan ou poidan producir prexuízos económicos, materiais ou sobre datos, provocados polo uso da información reutilizada.

A Secretaría de Estado de Función Pública non garante a continuidade na posta a disposición dos documentos reutilizables, nin en contido nin en forma, nin asume responsabilidades por calquera erro ou omisión contido neles.

Responsabilidade do axente reutilizador

La Secretaría de Estado de Función Pública se halla sometido a la normativa aplicable en materia de reutilización de la información del sector público, incluyendo el régimen sancionador previsto en el artículo 11 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.

Privacidade na navegación

Protección de datos de carácter persoal

Os datos persoais solicitados nos servizos de caixas de correos e subscricións desta Web son tratados de acordo ao disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016 , relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (Regulamento xeral de protección de datos) e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais.

Poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación e oposición do tratamento dos datos, cando procedan, dirixíndose ao responsable do tratamento, ou a través da rede de oficinas de asistencia en materia de rexistros (https://administracion.gob.es).

Delegado de Protección de Datos

As funcións do Delegado de ​Protección de Datos (DPD) deste Ministerio, excluídos os Organismos Públicos adscritos, foron asumidas pola Secretaría Xeral Técnica e son exercidas pola Subdirección Xeral de Servizos Web, Transparencia e Protección de Datos (C/Alcalá 9, 28071 MADRID. E.mail: Dpdhacienda@hacienda.gob.es).

Ligazóns de interese

Estatísticas de uso do sitio e Política de Cookies

O portal web da Secretaría de Estado de Función Pública non utiliza cookies para recoller información das persoas usuarias. Unicamente utilízanse cookies para o correcto funcionamento e visualización dese sitio web, así como para elaborar informes de uso de carácter estatístico, que non solicitan nin usan datos de carácter persoal.

Así mesmo, o portal utiliza a aplicación Google Analytics, que instala cookies temporalmente, coa única e exclusiva finalidade de elaborar informes de carácter estatístico. Por exemplo, número de visitas por páxinas, horas e días de visita,…

Google Analytics non identifica usuarios, proporciónalles un identificador anónimo.

As cookies son ficheiros creados no navegador do usuario para rexistrar a súa actividade no sitio web, aínda que . Unha cookie non identifica a unha persoa, senón a unha combinación de computador-navegador-usuario, teñen unha vixencia temporal limitada e en ningún caso, utilízanse para recoller información de carácter persoal.

A Secretaría de Estado de Función Pública segue a regulación legal e as directrices nesta materia da Axencia Española de Protección de Datos.

En concreto, as cookies que se instalarían serían as seguintes:

Cookie

Tempo de expiración

Finalidade

_ga

2 anos

Utilízase para diferenciar usuarios e sesións.

_ga_<container-id>

2 anos

Utilízase para manter o estado da sesión.

 

Máis información

Para navegar polo portal da Secretaría de Estado de Función Pública non é necesario que vostede permita a instalación destas cookies: vostede pode deshabilitarlas directamente no seu navegador.

Ligazóns e hiperligazóns

O portal da Secretaría de Estado de Función Pública contén ligazóns a sitios web de terceiros, cuxas políticas de privacidade son alleas a esta secretaría. Ao acceder a tales sitios web vostede pode decidir se acepta as súas políticas de privacidade e de cookies. Con carácter xeral, se vostede navega por internet, pode aceptar ou rexeitar as cookies de terceiros desde as opcións de configuración do seu navegador.

Esta Secretaría non asume ningunha responsabilidade polo contido, informacións ou servizos que puidesen aparecer nos #este sitios de terceiros, cuxas páxinas non lle pertencen, nin fai unha revisión dos seus contidos, que terán exclusivamente carácter informativo e que non necesariamente implican relación coas persoas ou entidades titulares de tales contidos ou dos sitios onde se atopen.

Respecto á ligazón do propio dominio, o establecemento da hiperligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre esta Secretaría e o propietario da páxina web na que se estableza, nin a aceptación e aprobación por parte do mesmo dos seus contidos ou servizos. Por tanto, non se declarará nin se dará a entender que a  Secretaría autorizou expresamente a hiperligazón nin que supervisou ou asumiu de calquera forma os servizos ofrecidos ou postos a disposición na páxina web desde a que se establece a hiperligazón.

A Secretaría non se responsabiliza de ningún xeito nin garante a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade de contidos ou servizos que o establecemento da hiperligazón poida ofrecer. O usuario ou a usuaria asumen baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puidesen derivarse do acceso á páxina web da hiperligazón.

A páxina web na que se estableza a hiperligazón non poderá conter ningunha marca, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes a esta Secretaría, excepto aqueles signos que formen parte do mesma hiperligazón.

A páxina web na que se estableza a hiperligazón non conterá informacións con contidos ilícitos, contrarios á moral e aos bos costumes xeralmente aceptadas, así como tampouco conterá contidos contrarios a calquera dereitos de terceiros.