Registro de Funcionarios Habilitados

Registro de Funcionarios Habilitados

HABILITA es la aplicación que gestiona el Registro de Funcionarios Habilitados de la Administración General del Estado.

A finalidade da Memoria da Análise de Impacto Normativo é garantir que, á hora de elaborar e aprobar un proxecto, cóntase coa toda a información necesaria para estimar o impacto que a norma suporá para os seus destinatarios e axentes.

As normas que forman o noso ordenamento xurídico deben ser simples, o seu contido debe ser facilmente comprensible por aqueles aos que se dirixen.

O 27 de outubro de 2017 o Consello de Ministros aprobou o Real Decreto 931/2017 polo que se regula a Memoria da Análise de Impacto Normativo e que derroga o anterior texto do ano 2009. O novo Real Decreto ten por obxecto desenvolver as previsións contidas na nova redacción dada ao artigo 26.3 da Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno por Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, no que se refire a a Memoria da Análise de Impacto Normativo que debe acompañar aos anteproxectos de Lei e proxectos de Reais Decretos-Leis, Reais Decretos Lexislativos e  normas regulamentarias. Adáptase desta forma ás novidades das novas leis administrativas e ás recomendacións e mellores prácticas do OCDE e da Unión Europea. Así mesmo, o texto recolle un mandato de 6 meses para a adaptación da actual Guía Metodolóxica para a elaboración da *MAIN.

Documentos de interés