Espazo *Siep

Este Espazo é o sitio web habilitado polo Ministerio de Política Territorial e Función Pública para facilitar ás Comunidades Autónomas e as Universidades Públicas a remisión ao Rexistro Central de Persoal dos datos necesarios para a elaboración do Boletín Estatístico do Persoal ao servizo das Administracións Públicas (*BEPSAP).

Remisión de información sobre efectivos ao servizo das Comunidades Autónomas e Universidades para a elaboración do *BEPSAP

O Boletín Estatístico de Persoal ao Servizo das Administracións Públicas (*BEPSAP) é unha operación estatística incluída no Plan Estatístico Nacional e, por tanto, a remisión de datos ten carácter obrigatorio para as AAPP, #de acordo con o artigo 7 da Lei 12/1989, do 9 de maio, da Función Estatística Pública, e a disposición adicional cuarta da Lei 4/1990, do 29 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 1990.

Con obxecto de solicitar a información estatística de efectivos ao servizo das Comunidades Autónomas e Universidades (referidas neste último caso ao persoal non inscrito en RCP) e incluír estas cifras no *BEPSAP, desenvolveuse un “Sistema de Información de Estatísticas de persoal" (*SIEP) que substitúe ao envío de ficheiros en formato folla de cálculo que se remitían en semestres anteriores.
Para facilitar o proceso de remisión de información móstrase a seguir a relación e instrucións dos modelos da plataforma *SIEP. Esta documentación tamén se atopa dispoñible no Portal de Comunidades Autónomas e o Portal para a Xestión Administrativa.

- COMUNIDADES *AUTONOMAS

Na edición do Boletín correspondente a xaneiro de 2023 vaise a implementar unha importante modificación da estrutura de datos para adaptala á Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público e permitir ademais un mellor seguimento e control da temporalidade no emprego público.

Pode atopar o esquema de datos utilizado, así como as referencias normativas de cada categoría de persoal no documento seguinte:

2023_01_*SIEP_*categorias_emprego_publico_CCAA.*xlsx

 

CONSULTAS E INCIDENCIAS TÉCNICAS

No caso de que necesite formular algunha consulta ou incidencia técnica relacionada co sistema *SIEP, pode dirixila á seguinte ligazón, no que atopará un formulario de consultas.

Consulta e incidencias técnicas

ACCESO Á APLICACIÓN

O acceso á plataforma *SIEP realízase a través de:

Plataforma *SIEP
 

Adicionalmente pódese consultar o Manual de Funcionamento da Aplicación *SIEP.