Excedencia por violencia de género

Normativa de aplicación

La situación de excedencia por violencia de género se encuentra regulada en:

Supostos e requisitos

As funcionarias vítimas de violencia de xénero, para facer efectiva a súa protección ou o seu dereito á asistencia social integral, terán dereito a solicitar a situación de excedencia sen ter que prestar un tempo mínimo de servizos previos e sen que sexa esixible prazo de permanencia na mesma.

Características

Retribucións

  • Durante os dous primeiros meses desta excedencia a funcionaria terá dereito a percibir as retribucións íntegras e, no seu caso, as prestacións familiares por fillo a cargo.

Cómputo do tempo de permanencia e reingreso ao servizo activo

  • Durante o seis primeiros meses terán dereito á reserva do posto de traballo que desempeñarán, sendo *computable #este período para efectos de antigüidade, carreira e dereitos do réxime de Seguridade Social que sexa de aplicación
  • Cando as actuacións xudiciais esixíseno poderase prorrogar este período por tres meses, cun máximo de dezaoito, con idénticos efectos aos sinalados anteriormente, co fin de garantir a efectividade do dereito de protección da vítima.

Órgano competente para a súa declaración

O órgano competente para a declaración da excedencia por violencia de xénero é o Subsecretario do Departamento onde presta servizos a funcionaria.