Nombramientos de personal funcionario / Asignación del primer destino

Asignación de primeiro destino

Para cada *subescala e categoría facilitarase ao persoal funcionario de novo ingreso a relación das postos vacantes de primeiro destino a través desta páxina web.  Para coñecer que vacantes  ofértanse para cada *subescala, deberá consultar a ligazón correspondente ao ano e a *subcategoría que desexe.

As solicitudes de nomeamento e a relación das preferencias entre as vacantes ofertadas, deberán necesariamente ser tramitadas a través do procedemento electrónico denominado “Solicitude de primeiro destino para persoal Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter nacional“, dispoñible na sede electrónica.

Este procedemento estará unicamente dispoñible durante o prazo de presentación de solicitudes: desde o 27 de xuño ata o 3 de xullo 2023.

O Ministerio de Facenda e Función Pública, tendo en conta o número de orde obtida no proceso selectivo, así como a orde de preferencia dos peticionarios, e sempre que reúnan os requisitos esixidos para o desempeño do posto, asignará aos funcionarios de novo ingreso, un posto de primeiro destino, na resolución do seu nomeamento como funcionarios de carreira.

Os funcionarios que accedan por promoción interna terán, en todo caso, preferencia sobre os aspirantes que non procedan desta quenda para a elección das postos vacantes de traballo ofertados.

Na adxudicación do primeiro destino, as persoas que participasen na convocatoria pola quenda de discapacidade poderán solicitar a alteración da orde de prelación para a elección das prazas, por motivos de dependencia persoal, dificultades de desprazamento ou outras análogas, que deberán ser debidamente acreditados.

Este destino tendrá carácter definitivo, y en él se deberá permanecer un mínimo de dos años para volver a concursar o solicitar un nombramiento provisional.

ANO 2023: PRIMEIRO DESTINO

Instrucións para cubrir a solicitude

Nomeamentos de persoal funcionario de carreira: anos 2021 e anteriores

*Subescala de Secretaría-Intervención (ano 2017)

*Subescala de Secretaría-Intervención (ano 2019)

 • Orde *TFP/1106/2019, do 4 de novembro, pola que se nomean funcionarios de carreira, polo sistema xeral de acceso libre, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, *Subescala Secretaría-Intervención

*Subescala de Secretaría, categoría de entrada (ano 2019)

 • Orden TFP/1039/2019, de 14 de octubre, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción interna, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría, categoría de entrada.
 • Orde *TFP/1100/2019, do 24 de outubro, pola que se nomean funcionarios de carreira, polo sistema xeral de acceso libre, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, *Subescala Secretaría, categoría de entrada

*Subescala Intervención-Tesouraría, categoría de entrada (ano 2019)

 • Orden TFP/1038/2019, de 14 de octubre, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción interna, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, Subescala Intervención-Tesorería, categoría de entrada.
 • Orde *TFP/1099/2019, do 24 de outubro, pola que se nomean funcionarios de carreira, polo sistema xeral de acceso libre, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, *Subescala Intervención-Tesouraría, categoría de entrada.

*Subescalas Secretaría  e Intervención-Tesouraría, categoría superior (ano 2019)

 • Orde *TFP/814/2019, do 26 de xullo, pola que se nomean funcionarios de carreira, polo sistema de promoción interna, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, *Subescala Secretaría, categoría superior.
 • Orde *TFP/746/2019, do 1 de xullo, pola que se nomean funcionarios de carreira, polo sistema de promoción interna, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, *Subescala Intervención-Tesouraría, categoría superior.

Nomeamentos de persoal funcionario de carreira: ano 2021

*Subescala de Intervención-Tesouraría, categoría de entrada (ano 2021)

*Subescala de Secretaría-Intervención (ano 2021)

*Subescala de Secretaría, categoría de entrada (ano 2021)

 • Orde *HFP/1291/2021, do 17 de novembro, pola que se nomea persoal funcionario de carreira, polo sistema xeral de acceso libre, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, *Subescala Secretaría, categoría de entrada, e asígnase primeiro destino.
 • Orde *HFP/1300/2021, do 21 de novembro, pola que se corrixen erros na Orde *HFP/1291/2021, do 17 de novembro, pola que se nomea persoal funcionario de carreira, polo sistema xeral de acceso libre, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, *subescala Secretaría, categoría de entrada e asígnase primeiro destino.
 • Orde *HFP/1288/2021, do 17 de novembro, pola que se nomea persoal funcionario de carreira, polo sistema de promoción interna, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, *Subescala de Secretaría, categoría de entrada, e asígnase primeiro destino ao persoal funcionario que o solicita.
 • Orde *HFP/1299/2021, do 21 de novembro, pola que se corrixen erros na Orde *HFP/1288/2021, do 17 de novembro, pola que se nomea persoal funcionario de carreira, polo sistema de promoción interna, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, *subescala de Secretaría, categoría de entrada e asígnase primeiro destino ao persoal funcionario que o solicita.