Informe sobre Cumprimento dos Altos Cargos

INFORME SOBRE O CUMPRIMENTO DE LOS ALTOS CARGOS DAS OBRIGAS PREVISTAS NA LEI 3/2015, DO 30 DE MARZO, REGULADORA DO EXERCICIO DO ALTO CARGO DA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO

A Lei 3/2015, do 30 de marzo, reguladora do exercicio do alto cargo da Administración Xeral do Estado, no seu artigo 22, dispón que para asegurar a transparencia do control do réxime de incompatibilidades previsto na #este Lei, a Oficina de Conflitos de Intereses elevará ao Goberno cada seis meses, para a súa remisión ao Congreso dos Deputados, un informe, con datos personalizados, sobre  o cumprimento polos altos cargos das obrigas de declarar, así como das infraccións que se cometeron en relación coa mesma e das sancións que fosen impostas, no que se identificará  aos seus responsables.

Primeiro semestre 2022

 

Primeiro semestre 2022

 

Primeiro semestre 2022

 

Primeiro semestre 2022

 

Segundo semestre 2021

 

Primeiro semestre 2021

 

Segundo semestre 2020

 

Primeiro semestre 2020

Segundo semestre 2019

Primeiro semestre 2019

Segundo semestre 2018

Primeiro semestre 2018

Segundo semestre 2017

Primeiro semestre 2017

Segundo semestre 2016

Primeiro semestre 2016

Segundo semestre 2015

Primeiro semestre 2015

Segundo semestre 2014

Con carácter previo á Lei 3/2015, do 30 de marzo o artigo 16 da derrogada  Lei 5/2006, do 10 de abril, de regulación dos conflitos de intereses dos membros do Goberno e dos altos cargos da Administración Xeral do Estado, establece que, para asegurar a transparencia do control do réxime de incompatibilidades previsto na #este Lei, e sen prexuízo das competencias que se atribúen a outros órganos, a Oficina de Conflitos de Intereses elevará ao Goberno cada seis meses, para a súa remisión ao Congreso dos Deputados, información detallada do cumprimento polos altos cargos das obrigas de declarar, así como das infraccións que se cometeron e das sancións que fosen impostas, e identificará os seus responsables