Excedencia voluntaria por interés particular

Aplikatu beharreko araudia

Interes partikularragatiko borondatezko eszedentzia-egoeran jasota daude:

Kasu eta baldintzak

Karrerako funtzionarioek interes partikularragatiko borondatezko eszedentzia eskatu ahal izanen dute, edozein herri-administraziotan zerbitzu efektiboak egin direnean, gutxienez, aurre-aurreko bost urteetan.

 • Zentzu horretan, 1995eko uztailaren 13ko akordioa langileen goi batzordearen buruzko irizpideak ezartzen ditu, bost urteen zenbaketa.
  • Izan ahal izango dute karrerako funtzionario gisa emandako, bitarteko funtzionarioa, praktiketako funtzionario, behin-behineko langileak edo lan edo administrazio kontratupean edozein administrazio publikotan, erakunde publikoak eta Gizarte segurantzaren erakunde kudeatzaileekin.
  • Era berean, konputagarriak izango dira egindako zerbitzuak zerbitzu aktiboko, beste administrazio publiko batzuetan zerbitzuan, zerbitzu berezietan, seme-alabak zaintzeko eszedentzia/senitartekoei, destinoaren zain egotea, nahitaezko eszedentzia eta ez bada, behin-behinean eginkizunik gabe.
 • Borondatezko eszedentzia hau ematerakoan, zerbitzuaren beharrizanen arabera emango da, behar bezala arrazoitu egin behar dira.
 • Ezin zaio funtzionario publikoak instruya diziplina-espedientea.

Halaber, interes partikularragatiko borondatezko eszedentzia ofizioz ondoren; pasea ez du ez den egoera bati kausa zerbitzu aktiboan-betebeharra betetzen ez da zerbitzu aktibora itzultzeko eskatu den epea.

Egoeraren ezaugarriak

Ordainsariak

 • Ez da ordainsariak jasotzen

Egin beharreko denbora kontatzeko

 • Denbora ez da zenbatzen karreran/maila-igoerak, antzinatasuna/hirurtekoak eta gizarte segurantzako erregimeneko eskubideak.

Jarduneko zerbitzura bihurtzea.

 • Ez du lanpostua gorde eta, beraz, lanera itzultzea artikuluan ezarritako baldintzen arabera egin beharko da, 29 bis, 30/1984 legearen funtzio publikoaren erreformarako neurriei buruzkoa.
 • Eszedentzia-epe bakoitzeko baino txikiagoa ez den iraupena izango du elkarren segidako bi urtetarako. Gehieneko iraupena mugagabea da.

Debekua deklaratzeko eskumena duen organoak

Egoera deklaratzeko eskumena duen organoak interes partikularragatiko borondatezko eszedentzian da sailaren idazkariordea. funtzionarioak karrerako funtzionario edo zerbitzu lanean.