Nota legal

El domini en internet www.funcionpublica.hacienda.gob.es, és titularitat de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, i en el present avís legal es recullen les condicions generals del seu ús i accés.

L'ús d'aquest lloc web implica l'expressa i plena acceptació de les presents condicions generals en la versió publicada al moment en què l'usuari accedeixi al mateix, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels continguts o serveis del lloc web. En tot cas, l'actualització de la informació i serveis no és immediata, per la qual cosa poden existir desfasaments en la mateixa. Li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits en la mateixa.

Condicions generals d'ús del portal web

La informació obtinguda a través d'aquest lloc web i de les respostes a les qüestions plantejades en les seves bústies, compleix una funció d'informació general i atenció al ciutadà en els termes establerts en l'article 4 del Reial decret 208/1996, per la qual cosa en cap cas podrà derivar-se efecte jurídic vinculant algun.

Amb la finalitat de millorar les prestacions del lloc web, aquesta Secretaria es reserva el dret, a qualsevol moment i sense prèvia notificació als usuaris, a modificar ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de forma unilateral.

Versió multillenguatge

El portal web de la Secretaria d'Estat de Funció Pública està traduït a diverses llengües espanyoles oficials als seus respectius territoris, de conformitat amb l'establert en l'article 3 de la Constitució Espanyola de 1978 i els seus Estatuts d'Autonomia. Les llengües són el català, el basc, el gallec i el valencià. També està traduït a una llengua estrangera (anglès).

El contingut del portal està traduït a diferents nivells de profunditat.

S'adverteix que amb caràcter general, pot existir un desfasament entre la versió en castellà i en les altres llengües, derivades del procés de traducció a les mateixes. Aquest desfasament impedeix que la Secretaria d'Estat de Funció Pública pugui garantir que tot el contingut estigui traduït per la permanent actualització dels continguts de la web.

El text oficial d'aquesta pàgina web és la versió en castellà. Si sorgís algun dubte o pregunta pel que fa a l'exactitud de la informació continguda en qualsevol part del text traduït en aquest lloc, per favor consulti la versió oficial en castellà.

Drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el disseny, logos i altres imatges del portal web de la Secretaria d'Estat de Funció Pública. *Frames.

Tant el disseny del portal i els seus codis font, com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen al Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública o els seus organismes i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Aquesta protecció afecta igualment a les imatges contingudes en el mateix.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que intervingui expressa autorització del Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública. La llicència d'ús dels elements especificats en aquest apartat d'aquest portal, atorgada a l'usuari es limita a la descàrrega per part de l'usuari d'aquest contingut i l'ús privat del mateix, sempre que els citats continguts romanguin íntegres.

La Secretaria d'Estat i Funció Pública declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc pogués estar vulnerant els seus drets, li agrairem que es posi en contacte amb nosaltres a través de la següent adreça de correu electrònic: suggeriments-portal.sefp@correo.gob.es

La Secretaria d'Estat i Funció Pública prohibeix expressament la realització de "*framings" o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del seu portal.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la llei espanyola. Per a la resolució del qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al portal o l'ús dels seus serveis, el Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública i l'usuari o la usuària acorden sotmetre's als jutges i tribunals del domicili de l'usuari o usuària, sempre que estigui situat en territori espanyol

Condicions generals per a la reutilització d'informació

Obligatorietat de les condicions generals

Les presents condicions generals, disponibles amb caràcter permanent baix

datos.gob.es/avisolegal , vincularan a qualsevol agent reutilitzador pel nero fet de fer ús dels documents sotmesos a elles. A aquests efectes s'entén per agent reutilitzador tota persona, física o jurídica que reutilitzi informació del sector públic, ja sigui per a finalitats comercials o no comercials.

Autorización de reutilización y cesión no exclusiva de derechos de propiedad intelectual

Les presents condicions generals permeten la reutilització dels documents sotmesos a elles per a finalitats comercials i no comercials. S'entén per reutilització l'ús de documents que obren en poder dels òrgans de l'Administració General de l'Estat i els altres organismes i entitats del sector públic estatal referits en l'article 1.2 del Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic estatal, per persones físiques o jurídiques, amb finalitats comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constitueixi una activitat administrativa pública. La reutilització autoritzada inclou, a manera il·lustrativa, activitats com la còpia, difusió, modificació, adaptació, extracció, reordenació i combinació de la informació.

El concepte de document és l'establert a l'apartat 2 de l'article 3 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, per la qual cosa comprèn tota informació qualsevol que sigui el seu suport material o electrònic així com la seva forma d'expressió gràfica, sonora o en imatge utilitzada, incloent, en conseqüència, també les dades en els seus nivells més desagregats o "en brut".

Aquesta autorització comporta, així mateix, la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de propietat intel·lectual, si escau, corresponents a tals documents, autoritzant-se la realització d'activitats de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, necessàries per desenvolupar l'activitat de reutilització autoritzada, en qualsevol modalitat i sota qualsevol format, per a tothom i pel termini màxim permès per la Llei.

Condicions generals per a la reutilització

Són aplicable les següents condicions generals per a la reutilització dels documents sotmesos a elles:

Està prohibit desnaturalitzar el sentit de la informació.

Ha de citar-se la font dels documents objecto de la reutilització. Aquesta cita podrà realitzar-se de la següent manera: "Origen de les dades: Secretaria d'Estat de Funció Pública"

Ha d'esmentar-se la data de l'última actualització dels documents objecto de la reutilització, sempre quan estigués inclosa en el document original.

No es podrà indicar, insinuar o suggerir que la Secretaria d'Estat de Funció Pública, titular de la informació reutilitzada participa, patrocina o recolza la reutilització que es dugui a terme amb ella.

Han de conservar-se, no alterar-se ni suprimir-se les metadades sobre la data d'actualització i les condicions de reutilització aplicables inclosos, si escau, en el document posat a disposició per a la seva reutilització.

Exclusió de responsabilitat

La utilització dels conjunts de dades es realitzarà per part dels usuaris o agents de la reutilització sota el seu propi compte i risc, corresponent-los en exclusiva a ells respondre enfront de tercers per danys que poguessin derivar-se d'ella.

La Secretaria d'Estat de Funció Pública no serà responsable de l'ús que de la seva informació facin els agents reutilitzadors ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l'ús de la informació reutilitzada.

La Secretaria d'Estat de Funció Pública no garanteix la continuïtat en la posada a la disposició dels documents reutilitzables, ni en contingut ni en forma, ni assumeix responsabilitats per qualsevol error o omissió contingut en ells.

Responsabilitat de l'agent reutilitzador

La Secretaría de Estado de Función Pública se halla sometido a la normativa aplicable en materia de reutilización de la información del sector público, incluyendo el régimen sancionador previsto en el artículo 11 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.

Privadesa en la navegació

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades personals sol·licitades en els serveis de bústies i subscripcions d'aquesta Web són tractats d'acord al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 , relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades) i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició del tractament de les dades, quan procedeixin, dirigint-se al responsable del tractament, o a través de la xarxa d'oficines d'assistència en matèria de registres (https://administracion.gob.es).

Delegat de Protecció de Dades

Les funcions del Delegat de ​Protecció de Dades (DPD) d'aquest Ministeri, exclosos els Organismes Públics adscrits, han estat assumides per la Secretaria General Tècnica i són exercides per la Sotsdirecció General de Serveis Web, Transparència i Protecció de Dades (C/Alcalá 9, 28071 MADRID. I.mail: Dpdhacienda@hacienda.gob.es).

Enllaços d'interès

Estadístiques d'ús del lloc i Política de Cookies

El portal web de la Secretaria d'Estat de Funció Pública no utilitza cookies per recollir informació de les persones usuàries. Únicament s'utilitzen cookies per al correcte funcionament i visualització d'aquest lloc web, així com per elaborar informes d'ús de caràcter estadístic, que no recapten ni usen dades de caràcter personal.

Així mateix, el portal utilitza l'aplicació Google Analytics, que instal·la cookies temporalment, amb l'única i exclusiva finalitat d'elaborar informes de caràcter estadístic. Per exemple, nombre de visites per pàgines, hores i dies de visita,…

Google Analytics no identifica usuaris, els proporciona un identificador anònim.

Les cookies són fitxers creats en el navegador de l'usuari per registrar la seva activitat en el lloc web, si bé . Una cookie no identifica a una persona, sinó a una combinació de computador-navegador-usuari, tenen una vigència temporal limitada i en cap cas, s'utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

La Secretaria d'Estat de Funció Pública segueix la regulació legal i les directrius en aquesta matèria de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

En concret, les cookies que s'instal·larien serien les següents:

Cookie

Temps

d'expiració

Finalitat

_ga

2 anys

S'utilitza per diferenciar usuaris i sessions.

_ga_<container-id>

2 anys

S'utilitza per mantindre l'estat de les sessions.

 

Més informació

Per navegar pel portal de la Secretaria d'Estat de Funció Pública no és necessari que vostè permeti la instal·lació d'aquestes cookies: vostè pot deshabilitar-les directament en el seu navegador.

Links i enllaços

El portal de la Secretaria d'Estat de Funció Pública conté enllaços a llocs web de tercers, que les seves polítiques de privadesa són alienes a aquesta secretaria. En accedir a tals llocs web vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privadesa i de cookies. Amb caràcter general, si vostè navega per internet, pot acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

Aquesta Secretaria no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs de tercers, les pàgines dels quals no li pertanyen, ni fa una revisió dels seus continguts, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que no necessàriament impliquen relació amb les persones o entitats titulars de tals continguts o dels llocs on es trobin.

Respecte a l'enllaç del propi domini, l'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre aquesta Secretaria i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part del mateix dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que la  Secretaria ha autoritzat expressament l'enllaç ni que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o llocs a disposició a la pàgina web des de la qual s'estableix l'enllaç.

La Secretaria no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l'establiment de l'enllaç pugui oferir. L'usuari o la usuària assumeixen sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l'accés a la pàgina web de l'enllaç.

La pàgina web en la qual s'estableixi l'enllaç no podrà contenir cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a aquesta Secretaria, excepte aquells signes que formin part del mateix enllaç.

La pàgina web en la qual s'estableixi l'enllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.