Registro de Funcionarios Habilitados

Registro de Funcionarios Habilitados

HABILITA es la aplicación que gestiona el Registro de Funcionarios Habilitados de la Administración General del Estado.

La finalitat de la Memòria de l'Anàlisi d'Impacte Normatiu és garantir que, a l'hora d'elaborar i aprovar un projecte, es compta amb la tota la informació necessària per estimar l'impacte que la norma suposarà per als seus destinataris i agents.

Les normes que formen el nostre ordenament jurídic han de ser simples, el seu contingut ha de ser fàcilment comprensible per aquells als quals es dirigeixen.

El 27 d'octubre de 2017 el Consell de Ministres va aprovar el Reial decret 931/2017 pel qual es regula la Memòria de l'Anàlisi d'Impacte Normatiu i que deroga l'anterior text de l'any 2009. El nou Reial decret té per objecte desenvolupar les previsions contingudes en la nova redacció donada a l'article 26.3 de la  Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern per Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, pel que fa a la Memòria de l'Anàlisi d'Impacte Normatiu que ha d'acompanyar als avantprojectes de Llei i projectes de Reials decrets-Lleis, Reials decrets Legislatius i  normes reglamentàries. S'adapta d'aquesta forma a les novetats de les noves lleis administratives i a les recomanacions i millors pràctiques de l'OCDE i de la Unió Europea. Així mateix, el text recull un mandat de 6 mesos per a l'adaptació de l'actual Guia Metodològica per a l'elaboració de la *MAIN.

Documentos de interés