Espai *Siep

Aquest Espai és el lloc web habilitat pel Ministeri de Política Territorial i Funció Pública per facilitar a les Comunitats Autònomes i les Universitats Públiques la remissió al Registre Central de Personal de les dades necessàries per a l'elaboració del Butlletí Estadístic del Personal al servei de les Administracions Públiques (*BEPSAP).

Remissió d'informació sobre efectius al servei de les Comunitats Autònomes i Universitats per a l'elaboració del *BEPSAP

El Butlletí Estadístic de Personal al Servei de les Administracions Públiques (*BEPSAP) és una operació estadística inclosa en el Pla Estadístic Nacional i, per tant, la remissió de dades té caràcter obligatori per a les AAPP, d'acord amb l'article 7 de la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la Funció Estadística Pública, i la disposició addicional quarta de la Llei 4/1990, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 1990.

A fi de recaptar la informació estadística d'efectius al servei de les Comunitats Autònomes i Universitats (referides en aquest últim cas al personal no inscrit en RCP) i incloure aquestes xifres en el *BEPSAP, s'ha desenvolupat un “Sistema d'Informació d'Estadístiques de personal" (*SIEP) que substitueix a l'enviament de fitxers en format full de càlcul que es remetien en semestres anteriors.
Per facilitar el procés de remissió d'informació es mostra a continuació la relació i instruccions dels models de la plataforma *SIEP. Aquesta documentació també es troba disponible al Portal de Comunitats Autònomes i el Portal per a la Gestió Administrativa.

- COMUNITATS *AUTONOMAS

En l'edició del Butlletí corresponent a gener de 2023 es va a implementar una important modificació de l'estructura de dades per adaptar-la a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública i permetre a més un millor seguiment i control de la temporalitat en l'ocupació pública.

Pot trobar l'esquema de dades utilitzat, així com les referències normatives de cada categoria de personal en el document següent:

2023_01_*SIEP_*categorias_ocupació_publico_CCAA.*xlsx

 

CONSULTES I INCIDÈNCIES TÈCNIQUES

En el cas que necessiti formular alguna consulta o incidència tècnica relacionada amb el sistema *SIEP, pot dirigir-la al següent enllaç, en el qual trobarà un formulari de consultes.

Consulta i incidències tècniques

ACCÉS A l'APLICACIÓ

L'accés a la plataforma *SIEP es realitza a través de:

Plataforma *SIEP
 

Addicionalment es pot consultar el Manual de Funcionament de l'Aplicació *SIEP.