Nombramientos de personal funcionario / Asignación del primer destino

Assignació de primera destinació

Per a cada subescala i categoria es facilitarà al personal funcionari de nou ingrés la relació dels llocs vacants de primera destinació a través d'aquesta pàgina web.  Per conèixer què vacants  s'ofereixen per a cada subescala, haurà de consultar el link corresponent a l'any i la subcategoria que desitgi.

Les sol·licituds de nomenament i la relació de les preferències entre les vacants ofertes, deuran necessàriament ser tramitades a través del procediment electrònic denominat “Sol·licitud de primera destinació per a personal Funcionaris d'Administració Local amb Habilitació de Caràcter nacional“, disponible a la seu electrònica.

Aquest procediment estarà únicament disponible durant el termini de presentació de sol·licituds: des del 27 de juny fins al 3 de juliol 2023.

El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, tenint en compte el nombre d'ordre obtingut en el procés selectiu, així com l'ordre de preferència dels peticionaris, i sempre que reuneixin els requisits exigits per a l'acompliment del lloc, assignarà als funcionaris de nou ingrés, un lloc de primera destinació, en la resolució del seu nomenament com a funcionaris de carrera.

Els funcionaris que accedeixin per promoció interna tindran, en tot cas, preferència sobre els aspirants que no procedeixin d'aquest torn per a l'elecció dels llocs vacants de treball oferts.

En l'adjudicació de la primera destinació, les persones que hagin participat en la convocatòria pel torn de discapacitat podran sol·licitar la pertorbació de l'ordre de prelació per a l'elecció de les places, per motius de dependència personal, dificultats de desplaçament o altres anàlogues, que hauran de ser degudament acreditats.

Aquesta destinació tindrà caràcter definitiu, i en ell s'haurà de romandre un mínim de dos anys per tornar a concursar o sol·licitar un nomenament provisional.

ANY 2023: PRIMERA DESTINACIÓ

Instruccions per emplenar la sol·licitud

Nomenaments de personal funcionari de carrera: anys 2021 i anteriors

Subescala de Secretaria-Intervenció (any 2017)

Subescala de Secretaria-Intervenció (any 2019)

 • Ordre *TFP/1106/2019, de 4 de novembre, per la qual es nomenen funcionaris de carrera, pel sistema general d'accés lliure, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, Subescala Secretaria-Intervenció

Subescala de Secretaria, categoria d'entrada (any 2019)

 • Orden TFP/1039/2019, de 14 de octubre, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción interna, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría, categoría de entrada.
 • Ordre *TFP/1100/2019, de 24 d'octubre, per la qual es nomenen funcionaris de carrera, pel sistema general d'accés lliure, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, Subescala Secretaria, categoria d'entrada

Subescala Intervenció-Tresoreria, categoria d'entrada (any 2019)

 • Orden TFP/1038/2019, de 14 de octubre, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción interna, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, Subescala Intervención-Tesorería, categoría de entrada.
 • Ordre *TFP/1099/2019, de 24 d'octubre, per la qual es nomenen funcionaris de carrera, pel sistema general d'accés lliure, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, Subescala Intervenció-Tresoreria, categoria d'entrada.

Subescales Secretaria  i Intervenció-Tresoreria, categoria superior (any 2019)

 • Ordre *TFP/814/2019, de 26 de juliol, per la qual es nomenen funcionaris de carrera, pel sistema de promoció interna, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, Subescala Secretaria, categoria superior.
 • Ordre *TFP/746/2019, d'1 de juliol, per la qual es nomenen funcionaris de carrera, pel sistema de promoció interna, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, Subescala Intervenció-Tresoreria, categoria superior.

Nomenaments de personal funcionari de carrera: any 2021

Subescala d'Intervenció-Tresoreria, categoria d'entrada (any 2021)

Subescala de Secretaria-Intervenció (any 2021)

Subescala de Secretaria, categoria d'entrada (any 2021)

 • Ordre *HFP/1291/2021, de 17 de novembre, per la qual es nomena personal funcionari de carrera, pel sistema general d'accés lliure, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, Subescala Secretaria, categoria d'entrada, i s'assigna primera destinació.
 • Ordre *HFP/1300/2021, de 21 de novembre, per la qual es corregeixen errors en l'Ordre *HFP/1291/2021, de 17 de novembre, per la qual es nomena personal funcionari de carrera, pel sistema general d'accés lliure, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala Secretaria, categoria d'entrada i s'assigna primera destinació.
 • Ordre *HFP/1288/2021, de 17 de novembre, per la qual es nomena personal funcionari de carrera, pel sistema de promoció interna, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, Subescala de Secretaria, categoria d'entrada, i s'assigna primera destinació al personal funcionari que ho sol·licita.
 • Ordre *HFP/1299/2021, de 21 de novembre, per la qual es corregeixen errors en l'Ordre *HFP/1288/2021, de 17 de novembre, per la qual es nomena personal funcionari de carrera, pel sistema de promoció interna, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala de Secretaria, categoria d'entrada i s'assigna primera destinació al personal funcionari que ho sol·licita.