Personal al servei de les administracions públiques

A partir del dia 15 de juny de 2021, tota sol·licitud d'autorització i reconeixement de compatibilitat, així com qualsevol documentació relacionada amb aquests procediments que no s'hagi presentat a través dels procediments electrònics inclosos a la seu del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, accessible en https://sede.administracionespublicas.gob.es serà inadmesa i arxivada, no procedint-se a la tramitació de la mateixa.

Més informació en: Actuacions i tràmits dels empleats públics amb l'Oficina de Conflictes d'Interessos.

Qui ha de sol·licitar la compatibilitat?

El personal inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, que desitgi exercir qualssevol activitats privades o una segona activitat pública susceptible de compatibilitat.

A els qui els és aplicable la normativa sobre incompatibilitats?

La normativa sobre incompatibilitats és aplicable a:

A. El personal civil i militar al servei de l'Administració de l'Estat i dels seus Organismes Públics (Lletra modificada per Llei 7/2007, de 12 d'abril. BOE 13.04.2007).

B. El personal al servei de les Administracions de les Comunitats Autònomes i dels Organismes d'elles depenents, així com de les seves Assemblees Legislatives i òrgans institucionals.

C. El personal al servei de les Corporacions Locals i dels Organismes d'elles depenents.

D. El personal al servei d'Ens i Organismes públics exceptuats de l'aplicació de la Llei d'Entitats Estatals Autònomes.

I. El personal que exerceixi funcions públiques i percebi les seves retribucions mitjançant aranzel.

F. El personal al servei de la Seguretat Social, de les seves Entitats Gestores i de qualsevol altra Entitat o Organisme de la mateixa.

G. El personal al servei d'entitats, corporacions de dret públic, fundacions i consorcis els pressupostos dels quals es dotin ordinàriament en més d'un 50 per 100 amb subvencions o altres ingressos procedents de les Administracions Públiques (Lletra modificada per Llei 7/2007, de 12 d'abril. BOE 13.04.2007).

H. El personal que presti serveis en Empreses en què la participació del capital, directa o indirectament, de les Administracions Públiques sigui superior al 50 per 100.

I. El personal al servei del Banc d'Espanya i de les institucions financeres públiques.

J. El restant personal al que resulti d'aplicació el règim estatutari dels funcionaris públics.

Al fet que òrgan ha de dirigir-se la sol·licitud de compatibilitat?

A) Si es tracta de sol·licituds per compatibilitzar una segona activitat pública, l'autorització ha de sol·licitar-se, segons els casos a:

  • Alinistro d'Hisenda i Administracions Públiques (Oficina de Conflictes d'Interessos), quan l'activitat pública principal està adscrita a l'Administració de l'Estat.
  • A l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, quan l'activitat principal estigui adscrita a una Administració Autonòmica.
  • Al Ple de la Corporació Local, quan l'activitat principal estigui adscrita a una Corporació Local.

B) Si es tracta de compatibilitzar l'exercici d'activitats privades, haurà de sol·licitar-se el reconeixement de compatibilitat a l'òrgan competent de l'Administració a la qual estigui adscrita l'activitat pública, segons l'assenyalat en el paràgraf precedent.

 Actuacions i tràmits dels empleats públics amb l'Oficina de Conflictes d'Interessos.

  1. L'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, enumera les persones que, en tot cas, es troben obligades a relacionar-se amb les Administracions Públiques a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit en un procediment administratiu, incloent entre elles als “empleats de les Administracions Públiques per als tràmits i actuacions que realitzin amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic".
  2. Per això, a partir del dia 15 de juny de 2021, tota sol·licitud d'autorització i reconeixement de compatibilitat, així com qualsevol documentació relacionada amb aquests procediments que no s'hagi presentat a través dels procediments electrònics inclosos a la seu del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, accessible en https://sede.administracionespublicas.gob.es -para el que s'haurà de disposar de certificat digital, DNI electrònic, o la corresponent identificació Cl@ve-, serà inadmesa i arxivada, no procedint-se a la tramitació de la mateixa.
  3. Per crear una nova sol·licitud de compatibilitat pública o privada, al Portal Funciona, haurà de triar el requadre dels meus serveis de RR.HH. i a la pàgina a la qual arriba haurà de prémer sobre el text “He *leido la informació facilitada (premi sobre el text per continuar) “ moment en què haurà d'autenticar-se. Una vegada autenticat, serà necessari triar en el menú de Sol·licituds de Recursos Humans > Compatibilitats. I una vegada en aquesta pàgina, prémer sobre l'enllaç de “Sol·licitud de Compatibilitats”.

Quin és el termini de resolució?

Sol·licituds d'autorització de compatibilitat per a una segona activitat en el sector públic: QUATRE MESOS

Sol·licituds de reconeixement de compatibilitat per a activitats privades: TRES MESOS

Com és el règim disciplinari?

L'incompliment de les normes sobre incompatibilitats es considera falta molt greu, d'acord amb el que es disposa en l'article 95.2.n) de la Llei 7/2007, de 12 d'abril. Si es tracta simplement d'incompliment dels terminis o altres disposicions de procediment en matèria d'incompatibilitats la falta es considerarà greu, sempre que no suposi manteniment d'una situació d'incompatibilitat, segons l'establert en l'article 7.1 k) del Reglament de Règim Disciplinari dels Funcionaris de l'Administració de l'Estat, aprovat per Reial decret 33/1986, de 10 de gener.

Més informació i contacte

SECCIÓ DE GESTIÓ D'INCOMPATIBILITATS "RÈGIM GENERAL- Tot el personal, excepte el personal sanitari i el dependent dels  Ministeris de Defensa, Ocupació i Seguretat Social, Justícia i Sanitat, Serveis Socials i Igualtat"
Telèfons: (91) 273.26.52 - (91) 273.26.49
Correu Electrònic: incom.rgeneral@seap.minhap.es

 

SECCIÓ DE GESTIÓ D'INCOMPATIBILITATS "Personal Sanitari i personal depenent dels Ministeris de Defensa, Ocupació i Seguretat Social, Justícia i Sanitat, Serveis Socials i Igualtat"
Telèfons: (91) 273.26.54 - (91) 273.26.39
Correu Electrònic: incompatibilidades@seap.minhap.es