Nota legal

El domini en internet www.funcionpublica.hacienda.gob.es, és titularitat de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, i en el present avís legal s'arrepleguen les condicions generals del seu ús i accés.

L'ús d'este lloc web implica l'expressa i plena acceptació de les presents condicions generals en la versió publicada en el moment en què l'usuari accedisca al mateix, sense perjuí de les condicions particulars que pogueren aplicar-se a alguns dels continguts o servicis del lloc web. En tot cas, l'actualització de la informació i servicis no és immediata, per la qual cosa poden existir desfasaments en la mateixa. Li suggerim que comprove sempre la vigència i exactitud de la informació, servicis i continguts arreplegats en la mateixa.

Condicions generals d'ús del portal web

La informació obtinguda a través d'este lloc web i de les respostes a les qüestions plantejades en les seues bústies, complix una funció d'informació general i atenció al ciutadà en els termes establits en l'article 4 del Reial decret 208/1996, per la qual cosa en cap cas podrà derivar-se efecte jurídic vinculant algun.

Amb la finalitat de millorar les prestacions del lloc web, esta Secretaria es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació als usuaris, a modificar ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i servicis del lloc web, de forma unilateral.

Versió multillenguatge

El portal web de la Secretaria d'Estat de Funció Pública està traduït a diverses llengües espanyoles oficials en els seus respectius territoris, de conformitat amb l'establit en l'article 3 de la Constitució Espanyola de 1978 i els seus Estatuts d'Autonomia. Les llengües són el català, el basc, el gallec i el valencià. També està traduït a una llengua estrangera (anglés).

El contingut del portal està traduït a diferents nivells de profunditat.

S'advertix que amb caràcter general, pot existir un desfasament entre la versió en castellà i en les altres llengües, derivades del procés de traducció a les mateixes. Este desfasament impedix que la Secretaria d'Estat de Funció Pública puga garantir que tot el contingut estiga traduït per la permanent actualització dels continguts de la web.

El text oficial d'esta pàgina web és la versió en castellà. Si sorgira algun dubte o pregunta respecte de l'exactitud de la informació continguda en qualsevol part del text traduït en este lloc, per favor consulte la versió oficial en castellà.

Drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el disseny, logos i altres imatges del portal web de la Secretaria d'Estat de Funció Pública. *Frames.

Tant el disseny del portal i els seus codis font, com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen al Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública o els seus organismes i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Esta protecció afecta igualment a les imatges contingudes en el mateix.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que medie expressa autorització del Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública. La llicència d'ús dels elements especificats en este apartat d'este portal, atorgada a l'usuari es limita a la descàrrega per part de l'usuari d'aquest contingut i l'ús privat del mateix, sempre que els citats continguts romanguen íntegres.

La Secretaria d'Estat i Funció Pública declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per açò, si considera que este lloc poguera estar vulnerant els seus drets, li agrairem que es pose en contacte amb nosaltres a través de la següent direcció de correu electrònic: suggeriments-portal.sefp@correo.gob.es

La Secretaria d'Estat i Funció Pública prohibix expressament la realització de "*framings" o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alteren el disseny, configuració original o continguts del seu portal.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen este avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els servicis del present portal, serà la llei espanyola. Per a la resolució del qualsevol conflicte que puga sorgir en ocasió de la visita al portal o l'ús dels seus servicis, el Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública i l'usuari o la usuària acorden sotmetre's als jutges i tribunals del domicili de l'usuari o usuària, sempre que estiga situat en territori espanyol

Condicions generals per a la reutilització d'informació

Obligatorietat de les condicions generals

Les presents condicions generals, disponibles amb caràcter permanent baix

datos.gob.es/avisolegal , vincularan a qualsevol agent reutilisador pel mero fet de fer ús dels documents sotmesos a elles. A estos efectes s'entén per agent reutilisador tota persona, física o jurídica que reutilitze informació del sector públic, ja siga per a finalitats comercials o no comercials.

Autorización de reutilización y cesión no exclusiva de derechos de propiedad intelectual

Les presents condicions generals permeten la reutilització dels documents sotmesos a elles per a finalitats comercials i no comercials. S'entén per reutilització l'ús de documents que obren en poder dels òrgans de l'Administració General de l'Estat i els altres organismes i entitats del sector públic estatal referits en l'article 1.2 del Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic estatal, per persones físiques o jurídiques, amb finalitats comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constituïsca una activitat administrativa pública. La reutilització autoritzada inclou, a manera il·lustrativa, activitats com la còpia, difusió, modificació, adaptació, extracció, reordenació i combinació de la informació.

El concepte de document és l'establit en l'apartat 2 de l'article 3 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, per la qual cosa comprèn tota informació qualsevol que siga el seu suport material o electrònic així com la seua forma d'expressió gràfica, sonora o en imatge utilitzada, incloent, en conseqüència, també les dades en els seus nivells més desagregats o "en brut".

Esta autorització comporta, així mateix, la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de propietat intel·lectual, si escau, corresponents a tals documents, autoritzant-se la realització d'activitats de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, necessàries per a desenvolupar l'activitat de reutilització autoritzada, en qualsevol modalitat i baix qualsevol format, per a tot el món i pel termini màxim permès per la Llei.

Condicions generals per a la reutilització

Són aplicable les següents condicions generals per a la reutilització dels documents sotmesos a elles:

Està prohibit desnaturalitzar el sentit de la informació.

Ha de citar-se la font dels documents objecte de la reutilització. Esta cita podrà realitzar-se de la següent manera: "Origen de les dades: Secretaria d'Estat de Funció Pública"

Ha d'esmentar-se la data de l'última actualització dels documents objecte de la reutilització, sempre quan estiguera inclosa en el document original.

No es podrà indicar, insinuar o suggerir que la Secretaria d'Estat de Funció Pública, titular de la informació reutilitzada participa, patrocina o recolza la reutilització que es duga a terme amb ella.

Han de conservar-se, no alterar-se ni suprimir-se les metadades sobre la data d'actualització i les condicions de reutilització aplicables inclosos, si escau, en el document posat a disposició per a la seua reutilització.

Exclusió de responsabilitat

La utilització dels conjunts de dades es realitzarà per part dels usuaris o agents de la reutilització baix el seu propi compte i risc, corresponent-los en exclusiva a ells respondre enfront de tercers per danys que pogueren derivar-se d'ella.

La Secretaria d'Estat de Funció Pública no serà responsable de l'ús que de la seua informació facen els agents reutilisadors ni tampoc dels danys patits o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produïsquen o puguen produir perjuís econòmics, materials o sobre dades, provocats per l'ús de la informació reutilitzada.

La Secretaria d'Estat de Funció Pública no garantix la continuïtat en la posada a la disposició dels documents reutilitzables, ni en contingut ni en forma, ni assumix responsabilitats per qualsevol error o omissió contingut en ells.

Responsabilitat de l'agent reutilisador

La Secretaría de Estado de Función Pública se halla sometido a la normativa aplicable en materia de reutilización de la información del sector público, incluyendo el régimen sancionador previsto en el artículo 11 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.

Privacitat en la navegació

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades personals sol·licitades en els servicis de bústies i subscripcions d'esta Web són tractats d'acord al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 , relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades (Reglament general de protecció de dades) i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició del tractament de les dades, quan procedisquen, dirigint-se al responsable del tractament, o a través de la xarxa d'oficines d'assistència en matèria de registres (https://administracion.gob.es).

Delegat de Protecció de Dades

Les funcions del Delegat de ​Protecció de Dades (*DPD) d'este Ministeri, exclosos els Organismes Públics adscrits, han sigut assumides per la Secretaria General Tècnica i són exercides per la Subdirecció General de Servicis Web, Transparència i Protecció de Dades (C/Alcalá 9, 28071 MADRID. I.mail: Dpdhacienda@hacienda.gob.es).

Enllaços d'interés

Estadístiques d'ús del lloc i Política de *Cookies

El portal web de la Secretaria d'Estat de Funció Pública no utilitza *cookies per a arreplegar informació de les persones usuàries. Únicament s'utilitzen *cookies per al correcte funcionament i visualització d'eixe lloc web, així com per a elaborar informes d'ús de caràcter estadístic, que no recapten ni usen dades de caràcter personal.

Així mateix, el portal utilitza l'aplicació Google Analytics, que instal·la *cookies temporalment, amb l'única i exclusiva finalitat d'elaborar informes de caràcter estadístic. Per exemple, nombre de visites per pàgines, hores i dies de visita,…

Google Analytics no identifica usuaris, els proporciona un identificador anònim.

Les *cookies són fitxers creats en el navegador de l'usuari per a registrar la seua activitat en el lloc web, si bé . Una *cookie no identifica a una persona, sinó a una combinació de computador-navegador-usuari, tenen una vigència temporal limitada i en cap cas, s'utilitzen per a arreplegar informació de caràcter personal.

La Secretaria d'Estat de Funció Pública seguix la regulació legal i les directrius en esta matèria de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

En concret, les cookies que s'instal·larien serien les següents:

*Cookie

Temps 

d'expiració

Finalitat

_ga

2 anys

S'utilitza per a diferenciar usuaris i sessions.

_ga_<container-id>

2 anys

S'utilitza per mantindre l'estat de les sessions.

 

Més informació

Per a navegar pel portal de la Secretaria d'Estat de Funció Pública no és necessari que vosté permeta la instal·lació d'estes *cookies: vosté pot deshabilitar-les directament en el seu navegador.

Links i enllaços

El portal de la Secretaria d'Estat de Funció Pública conté enllaços a llocs web de tercers, que les seues polítiques de privacitat són alienes a esta secretaria. En accedir a tals llocs web vosté pot decidir si accepta les seues polítiques de privacitat i de *cookies. Amb caràcter general, si vosté navega per internet, pot acceptar o rebutjar les *cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

Esta Secretaria no assumix cap responsabilitat pel contingut, informacions o servicis que pogueren aparéixer en aquests llocs de tercers, les pàgines dels quals no li pertanyen, ni fa una revisió dels seus continguts, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que no necessàriament impliquen relació amb les persones o entitats titulars de tals continguts o dels llocs on es troben.

Respecte a l'enllaç del propi domini, l'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre esta Secretaria i el propietari de la pàgina web en la qual s'establisca, ni l'acceptació i aprovació per part del mateix dels seus continguts o servicis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que la  Secretaria ha autoritzat expressament l'enllaç ni que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els servicis oferits o llocs a disposició en la pàgina web des de la qual s'establix l'enllaç.

La Secretaria no es responsabilitza de cap manera ni garantix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o servicis que l'establiment de l'enllaç puga oferir. L'usuari o la usuària assumixen baix la seua exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que pogueren derivar-se de l'accés a la pàgina web de l'enllaç.

La pàgina web en la qual s'establisca l'enllaç no podrà contindre cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a esta Secretaria, excepte aquells signes que formen part del mateix enllaç.

La pàgina web en la qual s'establisca l'enllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.