Registre Central de Personal

Registre Central de Personal

El Registre Central de Personal, regulat en l'article 71 del Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat, i reglamentat successivament pel Reial decret 1405/1986, de 6 de juny i el Reial decret 2073/1999, de 30 desembre, és l'òrgan de l'Administració de l'Estat en el qual s'inscriu al personal al seu servici i s'anoten, preceptivament, tots els actes que afecten a la seua vida administrativa.

Per a dur a terme estes inscripcions i anotacions els òrgans competents en matèria de personal remeten al RCP documents registrals arreplegant els diferents actes administratius (preses de possessió, cessaments, reconeixements de grau, etc...).

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, establix en el seu article 26 l'emissió dels documents administratius per escrit a través de mitjans electrònics.

Des del 15 de juliol de 2020 el Registre Central de Personal solament admet la comunicació electrònica d'actes administratius i de gestió de personal, per al que estan disponibles els següents servicis:

ANOT@RCP: permet l'enviament de documents registrals al RCP.
CONSULT@RCP: Consulta de documents registrals.
EDIT@RCP: Generació de documents registrals.