Quins títols, diplomes i cursos s'anoten en el Registre Central de Personal?

Perquè es produïsca una anotació, és necessària la comunicació de l'acte administratiu en el qual té el seu origen aquesta anotació per part de la unitat de personal que depenga l'empleat (d'ofici o prèvia sol·licitud d'este).

Els títols, diplomes i cursos que són objecte d'anotació s'arrepleguen en l'Annex II de la Resolució de 3 de març de 2004, de la Secretaria d'Estat per a l'Administració Pública, per la qual s'establixen i modifiquen determinats models registrals i es dicten instruccions sobre anotació en el Registre Central de Personal (BOE de 16.03.14).

El fet que no figuren anotats en el RCP no és un obstacle per a la seua constància en l'expedient existent en la unitat de personal corresponent ni per a la seua presentació i, si escau, valoració en els concursos en els quals siguen exigits com a mèrits.