Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital - (Accés Lliure i Promoció Interna)

DADES CONVOCATÒRIA

DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU

Personal laboral fix, en els grups professionals M3, M2, M1 i I2 subjectes a l'IV Conveni col·lectiu únic per al personal laboral de l'Administració General de l'Estat, en el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital (accés lliure i promoció interna)

PERSONES ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT EL PROCÉS SELECTIU

Grups professionals M1 i I2

Resolució de persones aspirants que han superat el procés selectiu

  • Relación de personas aspirantes que han obtenido la calificación mínima, por orden de puntuación (Anexo I)
  • Relació de persones aspirants que han superat el procés selectiu i se'ls adjudica plaça (Annex II)
  • Relació de llocs oferits (Annex III)
  • Model de sol·licitud (Annex IV)

Data de publicació a l'efecte del còmput de terminis: 12 de juliol de 2023

Grup professional M2

Resolució de persones aspirants que han superat el procés selectiu

  • Relación de personas aspirantes que han obtenido la calificación mínima, por orden de puntuación (Anexo I)
  • Relació de persones aspirants que han superat el procés selectiu i se'ls adjudica plaça (Annex II)
  • Relació de llocs oferits (Annex III)
  • Model de sol·licitud (Annex IV)

Data de publicació a l'efecte del còmput de terminis: 31 de juliol de 2023

Resolució de correcció d'error material

Data de publicació: 9 d'octubre de 2023