Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació - (Accés Lliure i Promoció Interna)

DADES CONVOCATÒRIA

DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU

Personal laboral fix, en els grups professionals M2 i M1 subjectes a l'IV Conveni col·lectiu únic per al personal laboral de l'Administració General de l'Estat, en el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

PERSONES ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT EL PROCÉS SELECTIU

Grup professional M1

Resolució de persones aspirants que han superat el procés selectiu

  • Relación de personas aspirantes que han obtenido la calificación mínima, por orden de puntuación (Anexo I)
  • Relació de persones aspirants que han superat el procés selectiu i se'ls adjudica plaça (Annex II)
  • Relació de llocs oferits (Annex III)
  • Model de sol·licitud (Annex IV)

Data de publicació a l'efecte del còmput de terminis: 8 de febrer de 2023

Grup professional M2

Resolució de persones aspirants que han superat el procés selectiu

  • Relación de personas aspirantes que han obtenido la calificación mínima, por orden de puntuación (Anexo I)
  • Relació de persones aspirants que han superat el procés selectiu i se'ls adjudica plaça (Annex II)
  • Relació de llocs oferits (Annex III)
  • Model de sol·licitud (Annex IV)

Data de publicació a l'efecte del còmput de terminis: 9 de març de 2023

ADJUDICACIÓ DE PLACES A les PERSONES ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT EL PROCÉS SELECTIU I OBERTURA DEL TERMINI PER A la FORMALITZACIÓ DELS CORRESPONENTS CONTRACTES DE TREBALL

Grup professional M1

Resolució per la qual s'adjudiquen places a les persones aspirants que han superat el procés selectiu

  • Relació de personal adjudicatari en el procés selectiu (Annex)

Data de publicació a l'efecte del còmput de terminis: 27 de març de 2023

Grup professional M2

Resolució per la qual s'adjudiquen places a les persones aspirants que han superat el procés selectiu

  • Relació de personal adjudicatari en el procés selectiu (Annex)

Data de publicació a l'efecte del còmput de terminis: 5 d'abril de 2023