Membres del Govern i Alts Càrrecs de l'Administració General de l'Estat

A els qui els és aplicable la normativa sobre incompatibilitats?

A l'efecte de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat, es consideren alts càrrecs:

  1. Els membres del Govern i els Secretaris d'Estat.
  2. Els Sotssecretaris i assimilats; els Secretaris Generals; els Delegats del Govern en les Comunitats Autònomes, a Ceuta i Melilla; els Delegats del Govern en entitats de Dret Públic; i els caps de missió diplomàtica permanent, així com els caps de representació permanent davant organitzacions internacionals.
  3. Els Secretaris Generals Tècnics, Directors Generals de l'Administració General de l'Estat i assimilats.
  4. Els Presidents, els Vice-presidents, els Directors Generals, els Directors executius i assimilats, en entitats del sector públic estatal, administratiu, fundacional o empresarial, vinculades o dependents de l'Administració General de l'Estat, que tinguen la condició de màxims responsables i el nomenament dels quals s'efectue per decisió del Consell de Ministres o pels seus propis òrgans de govern i, en tot cas, els Presidents i Directors amb rang de Director General de les Entitats Gestores i Servicis Comuns de la Seguretat Social; Presidents i Directors de les Agències Estatals, els Presidents i Directors de l'Autoritats Portuàries i el President i Secretari General del Consell Econòmic i Social.
  5. El President, el Vice-president i la resta dels membres del Consell de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència, el President del Consell de Transparència i Bon Govern, el President de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, el President, Vice-president i els Vocals del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, el President els Consellers i el Secretari General del Consell de Seguretat Nuclear, així com el President i els membres dels òrgans rectors de qualsevol altre organisme regulador o de supervisió.
  6. Els Directors, Directors executius, Secretaris Generals o equivalents dels organismes reguladors i de supervisió.
  7. Els titulars de qualsevol altre lloc de treball en el sector públic estatal, qualsevol que siga la seua denominació, el nomenament de la qual s'efectue pel Consell de Ministres, a excepció d'aquells que tinguen la consideració de subdirectors generals i assimilats.

No tindrà la consideració d'alt càrrec qui siga nomenat pel Consell de Ministres per a l'exercici temporal d'alguna funció o representació pública i no tinga en eixe moment la condició d'alt càrrec.

BON GOVERN I REGULACIÓ DE L'EXERCICI DE L'ALT CÀRREC. ASPECTES RELLEVANTS DE LA LLEI

NORMATIVA APLICABLE

- LLEI de transparència, accés a la informació pública i bon govern : Llei 19/2013, de 9 de desembre (BOE 10 de desembre).

- LLEI reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat: Llei 3/2015, de 30 de març (BOE 31 de març).

- REIAL DECRET pel qual es regula el règim retributiu dels màxims responsables i directius en el sector públic empresarial i altres entitats: Reial decret 451/2012, de 5 de març (BOE de 6 de març) .

- REIAL DECRET pel qual s'aprova el Reglament pel qual es desenvolupen els títols Preliminar, II i III de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat: Reial decret 1208/2018, de 28 de setembre (BOE de 29 de setembre).

- ORDE per la qual es determina la data a partir de la qual serà efectiva l'obligació de relacionar-se a través de mitjans electrònics amb l'Oficina de *Confictos d'Interessos en els procediments previstos en la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 1208/2018, de 28 de setembre; i per la qual s'aproven els models de declaracions, comunicacions i documents electrònics. Orde *TFP/2/2020, de 8 de gener (BOE de 10 de gener).

- ORDE per la qual es modifica l'Orde *TFP/2/2020, de 8 de gener. Orde *TFP/350/2020, de 16 d'abril (BOE de 17 d'abril).

 

PUBLICACIONS

Models Oficials de Declaracions d'Alts Càrrecs

D'acord amb el que es disposa en l'Orde *TFP/350/2020, de 16 d'abril, els models de declaracions i autoritzacions assenyalats s'emplenaran per mitjans electrònics, a través de la Subseu electrònica del Portal Funciona:

https://sede.funciona.gob.es/public/servicios/solicitudes-alto-cargo

Model de sol·licitud certificat activitats

Declaracions de béns

Informe sobre el grau de compliment de les obligacions establides per la Llei 3/2015

Contacte

e-mail: altos.cargos@correo.gob.es

Tlf. 91 273 33 65 / 91 273 33 54/ 91 273 33 56 / 91 273 33 72

Miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración General del Estado