Oficina de Conflictes D´Interessos

Competències de l'Oficina de Conflictes d'Interessos

Membres del Govern i alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat (Llei3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec).

  • Elaborar els informes previstos en la llei.
  • La gestió del règim d'incompatibilitats i conflictes d'interessos dels alts càrrecs de l'Estat.
  • Requerir a els qui siguen nomenats o cessen en l'exercici d'un alt càrrec de l'Administració General de l'Estat el compliment de les obligacions previstes en la llei.
  • La gestió i gestió dels Registres d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat, i la responsabilitat de la custòdia, seguretat i indemnitat de les dades i documents que en ells es continguen.
  • Col·laborar, en les matèries que li són pròpies, amb òrgans de naturalesa anàloga.

Personal al servici de les administracions Públiques (Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats  del personal al servici de les Administracions Públiques, Reial decret 598/1985, de 30 d'abril, que desenvolupa la llei i Orde HAP/1335/2012, de 14 de juny, de delegació de competències en l'Oficina de Conflictes d'Interessos).

  • Gestió de procediments de compatibilitat per a l'acompliment d'un segon lloc o activitat en el sector públic, quan l'activitat principal corresponga a l'àmbit de l'Administració General de l'Estat
  • Gestió de procediments de compatibilitat per a l'exercici d'activitats professionals, laborals, mercantils o industrials anara de les Administracions Públiques quan l'activitat pública corresponga a l'àmbit de l'Administració General de l'Estat.
  • L'emissió dels informes en relació amb peticions de compatibilitat d'activitats en el sector públic, quan el segon posat corresponga a l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i hagen de resoldre's en l'àmbit de competències d'una Comunitat Autònoma o d'una Corporació Local.
  • La resolució de les opcions entre llocs públics incompatibles.