Análisis de Impacto Normativo. Impacto en cargas administrativas

A finalidade da Memoria da Análise de Impacto Normativo é garantir que, á hora de elaborar e aprobar un proxecto, cóntase coa toda a información necesaria para estimar o impacto que a norma suporá para os seus destinatarios e axentes.

As normas que forman o noso ordenamento xurídico deben ser simples, o seu contido debe ser facilmente comprensible por aqueles aos que se dirixen.

O 27 de outubro de 2017 o Consello de Ministros aprobou o Real Decreto 931/2017 polo que se regula a Memoria da Análise de Impacto Normativo e que derroga o anterior texto do ano 2009. O novo Real Decreto ten por obxecto desenvolver as previsións contidas na nova redacción dada ao artigo 26.3 da Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno por Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, no que se refire a a Memoria da Análise de Impacto Normativo que debe acompañar aos anteproxectos de Lei e proxectos de Reais Decretos-Leis, Reais Decretos Lexislativos e  normas regulamentarias. Adáptase desta forma ás novidades das novas leis administrativas e ás recomendacións e mellores prácticas do OCDE e da Unión Europea. Así mesmo, o texto recolle un mandato de 6 meses para a adaptación da actual Guía Metodolóxica para a elaboración da *MAIN.

Debe conocer...

El Análisis de Impacto Normativo es una herramienta para la mejora de la regulación mediante la cual se sistematiza y ordena la información importante para valorar el impacto de una iniciativa normativa con el fin de ayudar en el proceso de su aprobación.

La Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) es el documento en el que se recoge y unifica la información que acompaña a un proyecto normativo, justificando su oportunidad y necesidad y realizando una estimación del impacto en diferentes ámbitos de la realidad que tendrá su aprobación.

En la MAIN se indicarán, con una estimación de su cuantificación económica, las cargas administrativas que introduce la norma y/o que se hayan suprimido o reducido respecto a la regulación anterior.