Rexistro Central de Persoal

Rexistro Central de Persoal

O Rexistro Central de Persoal, regulado no artigo 71 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado, e *reglamentado sucesivamente polo Real Decreto 1405/1986, do 6 de xuño e o Real Decreto 2073/1999, de 30 decembro, é o órgano da Administración do Estado no que se inscribe ao persoal ao seu servizo e anótanse, *preceptivamente, todos os actos que afecten á súa vida administrativa.

Para levar a cabo estas inscricións e anotacións os órganos competentes en materia de persoal remiten ao RCP documentos rexistrais recollendo os distintos actos administrativos (tomas de posesión, cesamentos, recoñecementos de grao, etc...).

A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, establece no seu artigo 26 a emisión dos documentos administrativos por escrito a través de medios electrónicos.

Desde o 15 de xullo de 2020 o Rexistro Central de Persoal só admite a comunicación electrónica de actos administrativos e de xestión de persoal, para o que están dispoñibles os seguintes servizos:

ANOT@RCP: permite o envío de documentos rexistrais ao RCP.
CONSULT@RCP: Consulta de documentos rexistrais.
EDIT@RCP: Xeración de documentos rexistrais.