Que títulos, diplomas e cursos anótanse no Rexistro Central de Persoal?

Para que se produza unha anotación, é necesaria a comunicación do acto administrativo no que ten a súa orixe dita anotación por parte da unidade de persoal de que dependa o empregado (de oficio ou previa solicitude deste)/deste).

Os títulos, diplomas e cursos que son obxecto de anotación recóllense no Anexo II da Resolución do 3 de marzo de 2004, da Secretaría de Estado para a Administración Pública, pola que se establecen e modifican determinados modelos rexistrais e dítanse instrucións sobre anotación no Rexistro Central de Persoal (BOE de 16.03.14).

O feito de que non figuren anotados no RCP non é un obstáculo para a súa constancia no expediente existente na unidade de persoal correspondente nin para a súa presentación e, no seu caso, valoración nos concursos nos que sexan esixidos como méritos.