Avaliación de políticas públicas

Lei 27/2022, do 20 de decembro, de *institucionalización da avaliación de políticas públicas na Administración Xeral do Estado.

A  27/2022, do 20 de decembro, de *institucionalización da avaliación de políticas públicas na Administración Xeral do Estado, ten como obxecto, estruturar o sistema público de avaliación de políticas públicas na Administración Xeral do Estado co fin de institucionalizar a avaliación como ferramenta de aprendizaxe colectiva e organizativa, mellorar o servizo público, servir á rendición de contas e transparencia, o que contribúe á eficacia e eficiencia da acción pública e á mellora na formulación das políticas públicas e a súa posterior implementación.

Con esta lei promóvese a cultura da avaliación e a práctica da avaliación cun enfoque transversal, integral e participativo como ferramenta para valorar o impacto real das políticas públicas.

Ley 27/2022 de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado.

Evaluar es apreciar, analizar, valorar y juzgar una intervención pública a fin de mejorar su calidad.

Que é a *evaluacion de políticas públicas?

A avaliación de políticas públicas é un proceso sistemático e razoado de xeración de coñecemento, a partir da recompilación, análise e interpretación de información, encamiñado á compresión global dunha intervención pública- sexa esta unha política, plan, programa ou norma-, para alcanzar un xuízo valorativo, baseado en evidencias, respecto do seu deseño, posta en práctica e efectos (resultados e impactos).

Para que serve a avaliación de políticas públicas?

 • Permite promover a transparencia e a rendición de contas á cidadanía, e contribúe á mellora da calidade democrática.
 • É unha ferramenta de axuda á toma de decisións baseada en evidencias.
 • Favorece a eficacia e a eficiencia na actuación pública, promovendo unha maior racionalidade do gasto público.
 • É unha ferramenta de aprendizaxe e contribúe á mellora da dimensión estratéxica e operativa da acción pública.
 • Fomenta a participación na acción pública.

Que se pode avaliar?

Pódense avaliar as actuacións públicas, calquera que sexa a súa forma: política, plan, programa ou medida.

A avaliación pronúnciase sobre o deseño, posta en práctica (implementación) e efectos (resultados e impactos) das actuacións públicas.

Que é o Instituto para a Avaliación de Políticas Públicas (*IEPP)?

O Real Decreto 507/2021, do 10 de xullo, polo que se reestruturan os departamentos ministeriais e Real Decreto 682/2021, do 3 de agosto, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Facenda e Función Pública e modifícase o Real Decreto 139/2020, do 28 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais, establece que o Instituto para a Avaliación de Políticas Públicas adscríbese ao Ministerio de Facenda e Función Pública a través da Secretaría de Estado de Función Pública, con nivel orgánico de Subdirección Xeral (artigo 14.6 ).

Ao Instituto correspóndelle desenvolver no ámbito da Administración Xeral do Estado e os seus organismos públicos:

 • A avaliación das políticas públicas e dos plans e programas cuxa avaliación se lle encomende, en coordinación cos departamentos ministeriais.
 • O fomento da cultura de avaliación das políticas públicas.
 • A formulación e difusión de metodoloxías de avaliación.
 • El fomento de la formación de los empleados públicos en esta materia, en coordinación con el Instituto Nacional de Administración Pública,
 • O apoio instrumental necesario para realizar as análises que requiran os procesos de modernización ou planificación que se impulsen desde a Secretaría de Estado de Política Territorial e Función Pública.

Que outras actividades relacionadas coa avaliación de políticas públicas realiza o *IEPP?

 • A formación en materia de avaliación de políticas públicas.
 • A elaboración de documentos técnicos e metodoloxías sobre avaliación de políticas públicas.
 • Participa en diversos organismos, organizacións e foros relacionados coa avaliación de políticas públicas.