Membros do Goberno e Altos Cargos da Administración Xeral do Estado

A quen lles é de aplicación a normativa sobre incompatibilidades?

Para os efectos da Lei 3/2015, do 30 de marzo, reguladora do exercicio do alto cargo da Administración Xeral do Estado, considéranse altos cargos:

  1. Os membros do Goberno e os Secretarios de Estado.
  2. Os Subsecretarios e asimilados; os Secretarios Xerais; os Delegados do Goberno nas Comunidades Autónomas, en Ceuta e Melilla; os Delegados do Goberno en entidades de Dereito Público; e os xefes de misión diplomática permanente, así como os xefes de representación permanente ante organizacións internacionais.
  3. Os Secretarios Xerais Técnicos, Directores Xerais da Administración Xeral do Estado e asimilados.
  4. Os Presidentes, os Vicepresidentes, os Directores Xerais, os Directores executivos e asimilados, en entidades do sector público estatal, administrativo, fundacional ou empresarial, vinculadas ou dependentes da Administración Xeral do Estado, que teñan a condición de máximos responsables e cuxo nomeamento se efectúe por decisión do Consello de Ministros ou polos seus propios órganos de goberno e, en todo caso, os Presidentes e Directores con rango de Director Xeral das Entidades Xestoras e Servizos Comúns da Seguridade Social; Presidentes e Directores das Axencias Estatais, os Presidentes e Directores das Autoridades Portuarias e o Presidente e Secretario Xeral do Consello Económico e Social.
  5. O Presidente, o Vicepresidente e o resto dos membros do Consello da Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia, o Presidente do Consello de Transparencia e Bo Goberno, o Presidente da Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal, o Presidente, Vicepresidente e os Vogais do Consello da Comisión Nacional do Mercado de Valores, o Presidente os Conselleiros e o Secretario Xeral do Consello de Seguridade Nuclear, así como o Presidente e os membros dos órganos reitores de calquera outro organismo regulador ou de supervisión.
  6. Os Directores, Directores executivos, Secretarios Xerais ou equivalentes dos organismos reguladores e de supervisión.
  7. Os titulares de calquera outro posto de traballo no sector público estatal, calquera que sexa a súa denominación, cuxo nomeamento se efectúe polo Consello de Ministros, con excepción daqueles que teñan a consideración de subdirectores xerais e asimilados.

Non terá a consideración de alto cargo quen sexa nomeado polo Consello de Ministros para o exercicio temporal dalgunha función ou representación pública e non teña nese momento a condición de alto cargo.

BO GOBERNO E REGULACIÓN DO EXERCICIO DO ALTO CARGO. ASPECTOS RELEVANTES DA LEI

NORMATIVA APLICABLE

- LEI de transparencia, acceso á información pública e bo goberno : Lei 19/2013, do 9 de decembro (BOE 10 de decembro).

- LEI reguladora do exercicio do alto cargo da Administración Xeral do Estado: Lei 3/2015, do 30 de marzo (BOE 31 de marzo).

- REAL DECRETO polo que se regula o réxime retributivo dos máximos responsables e directivos no sector público empresarial e outras entidades: Real Decreto 451/2012, do 5 de marzo (BOE do 6 de marzo) .

- REAL DECRETO polo que se aproba o Regulamento polo que se desenvolven os títulos Preliminar, II e III da Lei 3/2015, do 30 de marzo, reguladora do exercicio do alto cargo da Administración Xeral do Estado: Real Decreto 1208/2018, do 28 de setembro (BOE do 29 de setembro).

- ORDE pola que se determina a data a partir da cal será efectiva a obriga de relacionarse a través de medios electrónicos coa Oficina de *Confictos de Intereses nos procedementos previstos na Lei 3/2015, do 30 de marzo, reguladora do exercicio do alto cargo da Administración Xeral do Estado e o seu Regulamento de desenvolvemento, aprobado por Real Decreto 1208/2018, do 28 de setembro; e pola que se aproban os modelos de declaracións, comunicacións e documentos electrónicos. Orde *TFP/2/2020, do 8 de xaneiro (BOE do 10 de xaneiro).

- ORDE pola que se modifica a Orde *TFP/2/2020, do 8 de xaneiro.  Orde *TFP/350/2020, do 16 de abril (BOE do 17 de abril).

 

PUBLICACIÓNS

Modelos Oficiais de Declaracións de Altos Cargos

#De acordo con o disposto na Orde *TFP/350/2020, do 16 de abril, os modelos de declaracións e autorizacións sinalados cubriranse por medios electrónicos, a través da Subsede electrónica do Portal Funciona:

https://sede.funciona.gob.es/*public/servizos/solicitudes-alto-cargo

Modelo de solicitude certificado actividades

Declaracións de bens

Informe sobre o grao de cumprimento das obrigas establecidas pola Lei 3/2015

Contacto

e-mail: altos.cargos@correo.gob.es

Tlf. 91 273 33 65 / 91 273 33 54/ 91 273 33 56 / 91 273 33 72

Miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración General del Estado