Oficina de Conflitos de Intereses

Competencias da Oficina de Conflitos de Intereses

Membros do Goberno e altos cargos da Administración Xeral do Estado (Lei3/2015, do 30 de marzo, reguladora do exercicio do alto cargo).

  • Elaborar os informes previstos na lei.
  • A xestión do réxime de incompatibilidades e conflitos de intereses dos altos cargos do Estado.
  • Requirir a quen sexan nomeados ou cesen no exercicio dun alto cargo da Administración Xeral do Estado o cumprimento das obrigas previstas na lei.
  • A *llevanza e xestión dos Rexistros de Actividades e de Bens e Dereitos Patrimoniais de altos cargos da Administración Xeral do Estado, e a responsabilidade da custodia, seguridade e indemnidade dos datos e documentos que neles se conteñan.
  • Colaborar, nas materias que lle son propias, con órganos de natureza análoga.

Persoal ao servizo das administracións Públicas (Lei 53/1984, do 26 de decembro, de Incompatibilidades  do persoal ao servizo das Administracións Públicas, Real Decreto 598/1985, do 30 de abril, que desenvolve a lei e Orde *HAP/1335/2012, do 14 de xuño, de delegación de competencias na Oficina de Conflitos de Intereses).

  • Xestión de procedementos de compatibilidade para o desempeño dun segundo posto ou actividade no sector público, cando a actividade principal corresponda ao ámbito da Administración Xeral do Estado
  • Xestión de procedementos de compatibilidade para o exercicio de actividades profesionais, laborais, mercantís ou industriais fose das Administracións Públicas cando a actividade pública corresponda ao ámbito da Administración Xeral do Estado.
  • A emisión dos informes en relación con pedimentos de compatibilidade de actividades no sector público, cando o segundo posto corresponda ao ámbito da Administración Xeral do Estado e deban resolverse no ámbito de competencias dunha Comunidade Autónoma ou dunha Corporación Local.
  • A resolución das opcións entre postos públicos incompatibles.