Quins títols, diplomes i cursos s'anoten en el Registre Central de Personal?

Perquè es produeixi una anotació, és necessària la comunicació de l'acte administratiu en el qual té el seu origen aquesta anotació per part de la unitat de personal que depengui l'empleat (d'ofici o prèvia sol·licitud d'aquest).

Els títols, diplomes i cursos que són objecte d'anotació es recullen en l'Annex II de la Resolució de 3 de març de 2004, de la Secretaria d'Estat per a l'Administració Pública, per la qual s'estableixen i modifiquen determinats models registrals i es dicten instruccions sobre anotació en el Registre Central de Personal (BOE de 16.03.14).

El fet que no figurin anotats en el RCP no és un obstacle per a la seva constància en l'expedient existent en la unitat de personal corresponent ni per a la seva presentació i, si escau, valoració en els concursos en els quals siguin exigits com a mèrits.